”Helt up­pen­bart mot­bju­dan­de”

Ka­tolskt bröd­ra­skap mör­ka­de sex­ö­ver­grepp mot barn

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Un­der när­ma­re 30 år har barn bli­vit ut­sat­ta för sex­u­el­la över­grepp av präs­ter in­om det ult­ra­kon­ser­va­ti­va ka­tols­ka bröd­ra­ska­pet SSPX, av­slö­jar SVT:S Upp­drag Gransk­ning.

– Han fick mig att sät­ta sig i hans knä, vil­ket blev en va­na ef­ter det. Den da­gen ha­de jag på mig bermu­dashorts. Och han för­de sin hand längs mitt lår och tog på mitt kön.

Det be­rät­tar en i dag 37­årig fransk man, som i sön­dags­sko­lan blev ut­satt för sex­u­el­la över­grepp av präs­ten i sin för­sam­ling.

– Han an­vän­de sin auk­to­ri­tet för att be­ord­ra mig till sitt kon­tor ef­ter ka­te­ke­sen. Han fick mig att gå till hans sovvrå där han för­sök­te våld­fö­ra sig på mig på hans säng, sä­ger han till SVT.

Trots upp­re­pa­de an­kla­gel­ser om sex­u­el­la över­grepp kun­de präs­ten fort­sät­ta ar­be­ta med barn, bland an­nat fick han ar­ran­ge­ra ett scout­lä­ger, en­ligt Upp­drag Gransk­ning. Först ef­ter en kyrk­lig rättegång 2014, god­känd av Va­ti­ka­nen, fann SSPX präs­ten skyl­dig och han för­bjöds att för all fram­tid ar­be­ta med barn.

Men fal­let tycks in­te va­ra unikt. Upp­drag Gransk­ning lyf­ter i två pro­gram fram tre and­ra präs­ter in­om bröd­ra­ska­pet som an­kla­gats för över­grepp mot minst tolv barn och ung­do­mar i fle­ra oli­ka län­der.

Trots att upp­gif­ter­na va­rit kän­da in­om bröd­ra­ska­pets led­ning har de in­te gjort nå­gon po­li­san­mä­lan, en­ligt Upp­drag Gransk­ning. I stäl­let flyt­ta­des de an­kla­ga­de till nya för­sam­ling­ar, för­bjöds ar­be­ta med barn el­ler skic­ka­des som be­straff­ning till ett iso­le­rat klos­ter i frans­ka Al­per­na.

När re­por­ta­ge­tea­met lo­ka­li­se­rar den an­kla­ga­de frans­ke präs­ten hål­ler han mäs­sa med ett tju­go­tal barn i en kyr­ka i Bor­deaux, som till­hör ut­bry­tar­grup­pen SSPX Re­sistan­ce.

– Man blir rädd… verk­li­gen. Hur länge ska den­na histo­ria få fort­gå? Det är allt­så en skan­dal som pågår se­dan 35 år. Det är helt up­pen­bart mot­bju­dan­de, sä­ger den 37­åri­ge man­nen, som i sin ung­dom ut­sat­tes för över­grepp av sam­ma präst, till SVT.

Ut­bry­tar­grup­pen SSPX Re­sistan­ce bil­da­des av Ri­chard Wil­li­am­son, som i en intervju med Upp­drag Gransk­ning 2009 för­ne­ka­de För­in­tel­sen. För det döm­des han för hat­brott i en tysk dom­stol och ute­slöts se­na­re ur bröd­ra­ska­pet. I SSPX Re­sistan­ce, som har sin bas i bador­ten Bro­adstairs i öst­ra Stor­bri­tan­ni­en, ar­be­tar även en an­nan av de präs­ter som un­der sin tid i SSPX an­kla­ga­des för över­grepp, en­ligt SVT. Var­ken SSPX el­ler SSPX Re­sistan­ce har ve­lat stäl­la upp på nå­gon intervju med SVT. Men i en skrift­lig kom­men­tar sä­ger SSPX att man bli­vit bätt­re på att han­te­ra ”så­da­na in­ci­den­ter” och häv­dar att al­la miss­tänk­ta fall po­li­san­mäls.

”Som över­allt an­nars sker dessvär­re fall av över­grepp, men lyck­ligt­vis är des­sa väl­digt säll­syn­ta och ex­cep­tio­nel­la un­dan­tag”, skri­ver bis­kop Ber­nard Fel­lay.

Ka­tols­ka kyr­kan sä­ger sig tilläm­pa en noll­to­le­rans mot sex­u­el­la över­grepp, men fort­sät­ter ska­kas av nya skan­da­ler. I en fransk tv­do­ku­men­tär an­kla­ga­des ny­li­gen 25 bis­ko­par – bland dem SSPX över­hu­vud Ber­nard Fel­lay – för att ha skyd­dat ett 30­tal präs­ter som gjort sig skyl­di­ga till över­grepp, Och för drygt en må­nad se­dan hop­pa­de en le­dan­de med­lem av Va­ti­ka­nens råd­gi­van­de kom­mit­té rö­ran­de sex­u­el­la över­grepp av sitt upp­drag.

På­ve Fran­ci­skus har gjort sig känd som en li­be­ral för­ny­a­re, men har sam­ti­digt fört sam­tal om en för­so­ning med det ult­ra­kon­ser­va­ti­va bröd­ra­ska­pet, som nu upp­ges va­ra nä­ra en lös­ning.

– Jag är över­ty­gad om att vi in­om en nä­ra fram­tid kan hit­ta en lös­ning för att åter­ska­pa en to­tal ge­men­skap med präs­ter­na och över­ord­na­de i bröd­ra­ska­pet, sa­de på­ven 2015.

Mat­ti­as Are­skog/tt

FOTO: OLIVIER MAIRE/AP/ARKIV

Skyd­da­de miss­tänk­ta. SSPX över­hu­vud, bis­kop Ber­nard Fel­lay (i mit­ten) an­kla­gas för att ha skyd­dat präs­ter som miss­tänks för sex­u­el­la över­grepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.