Grott­le­van­de karp hit­tad

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TYSKLAND. En grott­le­van­de karp har upp­täckts av dy­ka­re och fors­ka­re i Tyskland. Fyn­det rap­por­te­ras i Cur­rent Bi­o­lo­gy.

Det upp­ges va­ra förs­ta gång­en man hit­tar en grott­le­van­de fisk i Eu­ro­pa. I he­la värl­den finns det så­vitt känt om­kring 200 fiskar­ter som le­ver i grot­tor, men ing­en har hit­tats så långt norrut ti­di­ga­re.

Fyn­det gjor­des 2015 i ett svår­tilläng­ligt grott­sy­stem i an­slut­ning till flo­den Do­nau och man har nu lyc­kats fånga in någ­ra ex­em­plar för att stu­de­ra dem i la­bo­ra­to­ri­e­mil­jö. (TT)

FOTO: JASMINICA BEHRMANN-GODEL

En grott­le­van­de karp har upp­täckts av dy­ka­re och fors­ka­re i Tyskland. Fyn­det rap­por­te­ras i ve­ten­skaps­tid­skrif­ten Cur­rent Bi­o­lo­gy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.