Fak­ta: SSPX

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Präst­bröd­ra­ska­pet So­ci­e­ty of S:t Pi­us X (SSPX) bil­da­des 1970 av den ka­tols­ke bis­ko­pen Mar­cel Le­fe­b­v­re. Där sam­la­des kon­ser­va­ti­va ka­to­li­ker som in­te ac­cep­te­ra­de re­for­mer­na i den ka­tols­ka kyr­kan som ge­nom­för­des vid and­ra va­ti­kan­kon­si­li­et 1962 till 1965.

SSPX mot­ar­be­ta­des re­dan från start och Le­fe­b­v­re bann­lys­tes 1988 när han vig­de bis­ko­par ut­an på­vens till­stånd. Se­dan dess har SSPX:S bis­ko­par va­rit ex­kom­mu­ni­ce­ra­de, vil­ket be­ty­der att de är ute­slut­na ur kyr­kans ful­la ge­men­skap. ■■Det ult­ra­kon­ser­va­ti­va bröd­ra­ska­pet har upp­re­pa­de gång­er an­kla­gats för ra­sism och an­ti­se­mi­tism. 2012 sa­de dess över­hu­vud Ber­nard Fel­lay att ju­dar­na ge­nom år­hund­ra­den ”till­hört kyr­kans fi­en­der”. ■■I ja­nu­a­ri 2009 vi­sa­de SVT:S Upp­drag Gransk­ning en in­ter­na­tio­nellt upp­märk­sam­mad intervju där bis­ko­pen Ri­chard Wil­li­am­son för­ne­ka­de För­in­tel­sen. Upp­stån­del­sen väx­te yt­ter­li­ga­re när på­ven Benedikt XVI ba­ra ett par da­gar se­na­re häv­de bann­lys­ning­en av fy­ra bis­ko­par i SSPX, där­ibland Wil­li­am­son. ■■Va­ti­ka­nen har un­der på­ve Fran­ci­skus fört sam­tal med fö­re­trä­da­re för SSPX och upp­ges nu va­ra nä­ra en upp­gö­rel­se om en för­so­ning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.