S-krav: Ing­en re­li­gi­on i sko­lan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■UT­BILD­NING. Fle­ra av So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­di­strikt vill gå hår­da­re fram mot religiösa frisko­lor än par­ti­led­ning­en.

Led­ning­ens lin­je om att religiösa frisko­lor ska få fin­nas kvar men med hår­da­re kon­troll un­der­känns av fle­ra par­ti­di­strikt, er­far Ekot. Di­strik­ten vill i stäl­let av­skaf­fa möj­lig­he­ten för frisko­lor att ha en kon­fes­sio­nell in­rikt­ning. Dis­kus­sio­nen gäl­ler att skol­da­gen ska va­ra helt fri från religiösa in­slag, jäm­fört med i dag då det till ex­em­pel är tillå­tet med lun­chan­dakt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.