Fak­ta: Fler flop­par

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Samu­el West

har sam­lat upp­åt 50 pro­duk­ter som miss­lyc­kats. Någ­ra ex­em­pel:

■■Den elekt­ris­ka an­sikts­mas­ken

– skul­le ge mas­sage och gö­ra an­vän­da­ren vack­ra­re. Men att an­vän­da den kän­des som att bli bi­ten i an­sik­tet av ett gäng ar­ga my­ror.

■■Coca co­la black – lan­se­ra­des som ener­gidryck, en bland­ning av co­la och kaf­fe. Sma­ka­de il­la och in­ne­höll för li­te kof­fe­in för att pig­ga upp.

■■So­ny Be­ta­max

– en vi­de­o­spe­la­re som ald­rig slog ige­nom, ef­tersom So­ny in­te lät and­ra fö­re­tag till­ver­ka den på li­cens. Kon­kur­ren­ten JVC lan­se­ra­de VHS och lät dem som vil­le till­ver­ka på li­cens, vil­ket led­de till pres­sa­de pri­ser och to­talt ge­nom­slag för VHS.

■■Enstegs­tä­tad fa­sad – hus­byggar­me­to­den an­vän­des på bred front i hus med put­sad fa­sad, men vi­sa­de sig le­da till om­fat­tan­de fuk­toch mö­gel­pro­blem.

■■Plast­cy­keln – lan­se­ra­des som en lätt och smi­dig cy­kel­va­ri­ant. Men den var dyr, in­sta­bil och gick lätt sön­der. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.