SHOP­PING.

Mo­de­ra­ter­nas par­ti­le­da­re An­na Kin­berg Bat­ra be­sök­te Gekås för förs­ta gång­en på 15 år. ”Allt som görs här bli ju stort”, sa hon.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Pär Lin­dqvist 010-471 54 39 ∙ par.lin­dqvist@hn.se

An­na Kin­berg Bat­ra gjor­de sitt förs­ta be­sök i Hal­land se­dan hon blev par­ti­le­da­re för Mo­de­ra­ter­na. Då fick hon en gui­dad tur på Gekås som bland an­nat in­ne­höll en tyd­lig pass­ning från Jan Wall­berg, fa­vo­rit­go­di­set och ett mö­te med Mor­gan.

Över en bit tår­ta i Gekås per­so­nal­mat­sal spän­de Gekås vd Jan Wall­berg ögo­nen i An­na Kin­berg Bat­ra:

– Vi mås­te se till att kol­lek­tiv­tra­fi­ken fun­ge­rar väl och att man gör i ord­ning vägar­na. Som det är nu är det en sä­ker­hets­risk och det ska ju in­te va­ra far­ligt att kö­ra hit, sa han.

Väg 153 och 154 som le­der till Gekås har va­rit om­ta­la­de och om­de­bat­te­ra­de i många år. De är slit­na och allt för sma­la med tan­ke på den tunga tra­fi­ken som dag­li­gen kör där.

Gekås har till och med sagt att de kan lå­na ut peng­ar till Tra­fik­ver­ket för att få till en för­bätt­ring.

AN­NA KIN­BERG BAT­RA sa så här om Jan Wall­bergs upp­ma­ning:

– De tog upp vikten av sä­ker­het och den be­hö­ver fak­tiskt stär­kas. Nu pågår ju ar­be­tet med näs­ta na­tio­nel­la plan, men vi Mo­de­ra­ter­na har fö­re­sla­git en för­stärk­ning av vägar.

– Se­dan är det många väg­sträc­kor som gör an­språk på det. Men vik­ti­ga fak­to­rer som de tog upp var ju att här är det tu­rism och jobb­tra­fik från en väl­digt stor re­gi­on. Det är många or­ter och fle­ra län som be­rörs. Det bör spe­la roll när man pri­o­ri­te­rar, sa hon.

FÖ­RE FIKASTUNDEN MED tår­ta ha­de Jan Wall­berg, hal­tan­des med ena fo­ten i ett pa­ket (häl­se­nan rök un­der ett pass pa­del­ten­nis), lot­sat runt An­na Kin­berg Bat­ra ge­nom det sto­ra va­ru­hu­set.

Många kun­der vän­de sig om och sur­ra­de; ”var in­te det där, hon Kin­berg Bat­ra?”. Och vid in­gång­en

stöt­te hon ihop med Gekås-pro­fi­len Mor­gan Karls­son.

– Hur är det att va­ra film­stjär­na?, und­ra­de An­na Kin­berg Bat­ra.

– Det är bra, men man får in­te va­ra i fred ibland. Det kom­mer fram 50-100 fans var­je dag. Men det är väl nå­got lik­nan­de för dig, sva­ra­de Mor­gan och upp­ma­na­de par­ti­le­da­ren att kö­pa med sig hans eg­na chips.

DET DIS­KU­TE­RA­DES SÅ klart li­te tyng­re äm­nen ock­så. Som fe­ri­e­ar­be­ten, prak­tik­jobb och kol­lek­tivav­tal.

En an­nan ak­tu­ellt frå­ga är Mo­de­ra­ter­nas tuf­fa pe­ri­od med sva­ga opi­ni­ons­siff­ror.

– Vi vill växa bå­de här och på riks­ni­vå. Vi be­hö­ver en ny re­for­ma­gen­da och ta­la om vad den in­ne­hål­ler, vi ska rä­ta ut frå­ge­tec­ken. Se­dan be­hö­ver al­la fy­ra par­ti­er (M,L, C och KD) va­ra så star­ka vi kan.

– Där har vi mo­de­ra­ter en bit kvar, vi har en väl­digt tuff pe­ri­od och jag vet att vi kan mer.

Hur på­ver­kas du av tur­bu­len­sen?

– Det är klart att det känns. Det är den tuf­fas­te pe­ri­od som jag hit­tills va­rit med om som par­ti­le­da­re. Man ska in­te ta det här job­bet om man in­te or­kar och tål kri­tik.

– Men om det in­te känns skul­le man va­ra en ma­skin och det är jag in­te.

Vad tar du med dig från be­sö­ket på Gekås?

– Gläd­je och in­spi­ra­tion. Det var en ex­tra bonus att Mor­gan kom ut och så fick jag li­te shop­pingsug in­för påsken.

– Och hur vik­tigt det är att han­deln, tu­ris­men och upp­le­vel­se­fö­re­ta­gan­det kan ha så bra vill­kor som möj­ligt för att ska­pa jobb i Sve­ri­ge, sa An­na Kin­berg Bat­ra in­nan hon gav sig ut på jakt ef­ter fa­vo­rit­påsk­go­di­set - lak­rits­ägg.

Bild: OLA FOLKESSON

STJÄRNMÖTE. An­na Kin­berg Bat­ra sprang in i Gekås­pro­fi­len Mor­gan Karls­son un­der sin gui­da­de tur på Gekås. De dis­ku­te­ra­de bland an­nat kän­dis­skap. Gekås vd Jan Wall­berg hal­ta­de fram på kryc­kor.

UPP­MA­NING. Jan Wall­berg, vd på Gekås, var tyd­lig mot Mo­de­ra­ter­nas par­ti­le­da­re An­na Kin­berg Bat­ra att han vill se en upp­rust­ning av vägar­na, 153:an och

Bild: OLA FOLKESSON

154:an, som le­der till Ul­la­red.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.