Fi­na­len nä­ra.

Fal­ken­bergs VBK har 2–0 i mat­cher ef­ter en dra­ma­tisk der­byd­rabb­ning.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Fal­ken­bergs VBK har kopp­lat ett final­grepp på Hylte/halmstad. Falk­hal­len ex­plo­de­ra­de när Je­an Pra­do Sil­va slog in match­bol­len ef­ter en grymt hög­klas­sig Sm-se­mi­fi­nal.

Det var en gi­gan­ter­nas kamp. Bå­da la­gen klev upp ett snäpp jäm­fört med se­mi­fi­nal­match ett, men åter­i­gen var det FVBK som tog hem spe­let.

– Jag är fan­tas­tiskt stolt över grab­bar­na, sa Fvbk-coachen Patrick Apa­ri­cio. Det var stor press på dem och Hylte gav oss topp­mot­stånd.

Gäs­ter­na sva­ra­de för en su­ve­rän ser­ve­mot­tag­ning på mäng­der av vas­sa Fvbk-ser­var.

– Men det krävs li­te mer än ba­ra bra ser­ve­mot­tag­ning, kom­men­te­ra­de Fvbk-kap­te­nen Pedro Men­des med ett fi­nur­ligt le­en­de.

DET VAR VOLLEYBOLL på all­ra högs­ta ni­vå, i stort sett över al­la fem se­ten.

En in­ten­siv kamp om var­je po­äng, över var­je mil­li­me­ter av ba­nan.

– Jag är tom i skal­len och slut i krop­pen, pus­ta­de Fay­ez Al­loush, som blev bäs­ta po­äng­ploc­ka­re i hem­ma­la­get med si­na 23 po­äng, tätt följd av Je­an Pra­do Sil­va med 22.

Men ing­en av dem fick pris som bäs­te hem­ma­spe­la­re. Det gick i stäl­let till 17-åri­ge Da­ni­el Gru­vaeus, som in­te ver­kar stö­ras nämn­värt av slut­spels­ner­ver.

– Fan­tas­tisk ro­lig match att spe­la. Det är så här tajt det ska va­ra, sa Da­ni­el, med bloms­ter­kvast i han­den.

DET VAR DOCK Hylte/halmstad som knep det förs­ta se­tet och även ryck­te fram till en 5–1-led­ning i and­ra set.

Fem po­äng se­na­re var Fal­ken­berg i led­ning­en och skaf­fa­de sig ett par bol­lars led­ning som man se­dan höll he­la vägen. Fay­ez Al­loush sat­te punkt med att slå in set­bol­len till 25–22.

Och FVBK fort­sat­te sin trend i tred­je set. H/H var för­vis­so fö­re vid ett till­fäl­le (7–8) och ha­de kru­pit ikapp vid 21–21, men FVBK var star­kast på slut­bol­lar­na, med kap­ten Men­des som av­slu­ta­re till 25–23.

HYLTE/HALMSTAD VAR DOCK in­te be­rett att vi­ka ner sig. Gäs­ter­na tog en ti­dig led­ning i fjär­de set och höll en­kelt un­dan till en 2–2-kvit­te­ring i set.

Men i fem­te höll Fal­ken­berg un­dan, även om för­språng­et he­la ti­den pend­la­de mel­lan ett och två po­äng.

– Det här var nog en av vå­ra bäs­ta mat­cher i år, fullt i klass med Nc­c­fi­na­len, tyck­te kap­ten Men­des.

FVBK STÅR MED ena be­net i en Sm­fi­nal, men lär in­te våga slapp­na av.

– Vi ha­de nog tänkt sät­ta punkt re­dan på sön­dag, sa pas­sa­ren Victor Ni­el­sen.

Slit­na slut­spels­krop­par gör att coach Apa­ri­cio in­te tän­ker kö­ra hårt med sin spe­la­re på trä­ning­ar­na.

– Nu hand­lar det om åter­hämt­ning. Och se­dan ny total­fo­kus på se­mi­fi­nal num­mer tre.

Fi­nal­plat­sen är in­te klar. Men FVBK är en bra bit på väg.

Bild: JÖR­GEN ALSTRÖM

KRAMKALAS. Da­ni­el Gru­vaeus får en bam­sek­ram av li­be­ron Jo­han Eriks­son ef­ter en Fal­ken­bergs-po­äng. FVBK vann tung­viktsmö­tet mot Hylte/halmstad med 3–2 ef­ter en fan­tas­tiskt väl­spe­lad vol­ley­boll­match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.