Bak­grund: Det­ta har hänt

Hallands Nyheter - - Varberg -

* I bör­jan av 2016 slår fack­för­e­ning­en Kom­mu­nal larm om att ar­bets­si­tu­a­tio­nen på Ös­ter­går­den är ohåll­bar.

* Ar­bets­si­tu­a­tio­nen är så då­lig att den går ut över bå­de an­ställ­da och de som bor på äldre­bo­en­det. Det görs en an­mä­lan om ar­bets­mil­jön till ar­bets­mil­jö­ver­ket.

* Från au­gusti 2016 och fram till årets slut gjor­des det 100 till­bud­soch ar­bets­ska­de­an­mäl­ning­ar.

* En stor strids­frå­ga är det nya natt­sche­mat. Fy­ra un­der­skö­ters­kor an­sva­rar för 80 bo­en­de - för­de­la­de på fem vå­ning­ar.

* I ja­nu­a­ri 2017 ta­lar en un­der­skö­ters­ka ut i HN om att män­ni­skor lig­ger en­sam­ma på pal­li­a­ti­va och det är lång vän­tan vid larm.

* Le­na Hans­son, en­hets­chef på Ös­ter­går­den, upp­skat­tar in­te att per­so­nal lar­mar om miss­för­hål­lan­den till Hal­lands Ny­he­ter. ”Jag tyc­ker det vo­re är­li­ga­re och mer rak­ryg­gat att fö­ra di­a­lo­gen med sin chef”.

* Fy­ra vec­kor se­na­re har an­sva­ri­ga che­fer inga kon­kre­ta för­slag på hur verk­sam­he­ten ska gå vi­da­re ef­ter krislar­men.

* So­ci­al­nämn­dens ord­fö­ran­de Er­land Lin­jer (M) sä­ger sig va­ra trygg med för­valt­ning­ens be­döm­ning­ar när det gäl­ler per­so­nal.

* I mit­ten av mars gör Kom­mu­nal en ny an­mä­lan till ar­bets­mil­jö­ver­ket gäl­lan­de bris­ter i ar­bets­mil­jön. Bris­ter­na är i stort sett de­sam­ma som för ett år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.