So­le­lens strå­lan­de po­ten­ti­al

Hallands Nyheter - - Ledare - HAN­NA BJÖR­KLUND Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

När vi idag ta­lar om in­no­va­tio­ner som kom­mer på­ver­ka vår var­dag ta­las det myc­ket om di­gi­ta­li­se­ring och dess följ­der, men fak­tum är att den di­gi­ta­la ut­veck­ling­en in­te är den en­da som just nu hål­ler på att för­änd­ra vår värld i grun­den.

ENER­GI ÄR EN oer­hört vik­tig del av byg­get av en ci­vi­li­sa­tion, all tek­nisk ut­veck­ling som sker i vårt samhälle mås­te dri­vas av nå­got. Där det är allt för kallt en stor del av året krävs upp­värm­ning för att vi ska kun­na skapa nå­got pro­duk­tions­ö­ver­skott och i län­der som är var­ma och fuk­ti­ga krävs tek­nik för fläk­tar om nå­gon ska or­ka ut­fö­ra avan­ce­rat ar­be­te. Vårt sö­kan­de på ener­gi har till stor del le­gat bakom vår idag kanske en­skilt störs­ta ut­ma­ning som art och ci­vi­li­sa­tion, kli­mat­för­änd­ring­ar och den glo­ba­la upp­värm­ning­en.

DÄR­FÖR ÄR STO­RA för­änd­ring­ar på ener­gi­om­rå­det en av vår tids kanske vik­ti­gas­te in­no­va­tio­ner och myc­ket ty­der på att vi står in­för just en så­dan. Det förs­ta halv­å­ret av 2016 blev el från so­le­ner­gi bil­li­ga­re att pro­du­ce­ra än el från fos­si­la bräns­len i 58 län­der, in­klu­si­ve Ki­na och In­di­en. Det be­skrivs av många fors­ka­re som en ”tip­ping point” en punkt som mar­ke­rar när för­änd­ring gått så långt att den ba­ra kom­mer es­ka­le­ra. Ju bil­li­ga­re en viss tek­nik blir, desto mer till­gäng­lig blir den, desto mer forsk­ning, ut­veck­ling och an­vänd­ning, och desto mer fort­sät­ter pri­set att sjun­ka. Till­slut es­ka­le­rar ut­veck­ling­en till den grad att ing­en an­vän­der den gam­la tek­ni­ken läng­re. El­ler som för­fat­ta­ren To­ny Se­ba for­mu­le­ra­de det: ”Vi läm­na­de in­te sten­ål­dern för att vi fick slut på ste­nar”.

Med and­ra ord finns det go­da skäl att lä­sa på mer och för­be­re­da sig för sol­re­vo­lu­tio­nen.

EN STORSKALIG OMSTÄLLNING till so­lel och bat­te­ri­tek­nik kom­mer va­ra en av de störs­ta för­änd­ring­ar­na för mänsk­lig­he­ten och kom­mer på­ver­ka en rad om­rå­den i sam­häl­let. Upp till 60 pro­cent av värl­dens be­folk­ning kom­mer kun­na få all sin ener­gi från so­lel, men al­la kom­mer på­ver­kas. Hur för­änd­ras fi­nan­si­el­la mo­del­ler när ener­gi slu­tar va­ra en lö­pan­de kost­nad om om­vand­las till en in­ve­ste­ring? Hur för­änd­ras den po­li­tis­ka spel­pla­nen när de ol­je­pro­du­ce­ran­de län­der­na in­te läng­re har ett eko­no­miskt över­tag? Det­ta är för­u­tom själv­kla­ra frå­gor som på­ver­kan på mil­jö och eko­no­mi när ti­di­ga­re vik­ti­ga rå­va­ror för­lo­rar sitt vär­de ba­ra någ­ra av de om­rå­den vi be­hö­ver för­stå bätt­re in­för den för­änd­ring som kom­mer.

SVENS­KA MAKTHAVARE OCH po­li­ti­ker bör in­te tro att äm­net är ovik­tigt ba­ra för att sol in­te kom­mer bli den do­mi­nan­ta ener­gikäl­lan just här, de eko­no­mis­ka och geo­po­li­tis­ka för­änd­ring­ar­na lär fort­fa­ran­de bli om­fat­tan­de, även för oss. Med and­ra ord finns det go­da skäl att lä­sa på mer och för­be­re­da sig för sol­re­vo­lu­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.