Re­ge­ring­en för­svå­rar för Hal­lands lands­bygd

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

LANDS­BYGD. Lands­bygds­mi­nis­tern är nu ute på Sve­ri­ge­re­sa för att lo­va guld och grö­na sko­gar till bo­en­de på lands­byg­den. Sam­ti­digt dri­ver re­ge­ring­en i Stock­holm en po­li­tik för hög­re skat­ter och hår­da­re regler för män­ni­skor på lands­byg­den. Re­ge­ring­en hö­jer driv­me­dels­skat­ter, ut­re­der nya last­bilskat­ter och för­sö­ker in­fö­ra flyg­skat­ter – sam­ti­digt som för­sla­gen för ökad kon­kur­rens­kraft ly­ser med sin från­va­ro.

RE­GE­RING­ENS INTERNA osäm­ja le­der till en po­li­tik som tar med ena han­den och ger med den and­ra, smu­lor­na som till­fal­ler lands­byg­den ska­par var­ken för­bätt­ring­ar el­ler fler ar­bets­till­fäl­len. Land­bygds­mi­nis­tern mås­te sva­ra på hur hög­re skat­ter och fler regler ska gö­ra det at­trak­tivt att bo och dri­va fö­re­tag på lands­byg­den. I sam­band med sitt be­sök i Hal­land hop­pas vi mo­de­ra­ter att lands­bygds­mi­nis­tern ger svar på föl­jan­de frå­gor:

• Var­för re­ge­ring­en vill in­fö­ra en flyg­skatt så att det blir dy­ra­re att ta in­ri­kes­fly­get från Halm­stads flyg­plats, helt ut­an kli­mat­nyt­ta?

• Var­för har re­ge­ring­en änd­rat sam­man­sätt­ning­en av vilt­de­le­ga­tio­ner­na så att mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner­na får mer makt över Hal­lands vilt­vård än de som äger och bru­kar mar­ken?

• Var­för vill re­ge­ring­en gö­ra det dy­ra­re att bo på lands­byg­den i Hal­land ge­nom höjd ben­sin­skatt och die­selskatt?

• Var­för vill re­ge­ring­en in­te tillå­ta gårds­för­sälj­ning av öl och vin trots att det skul­le främ­ja fö­re­ta­gan­det och be­söksnä­ring­en på lands­byg­den?

• Var­för fort­sät­ter re­ge­ring­en att ut­re­da och pla­ne­ra en ny last­bilskatt som ökar trans­port­kost­na­der­na och för­säm­rar kon­kur­rens­kraf­ten för fö­re­ta­gen och lands­byg­den?

LANDS­BYG­DEN BE­HÖ­VER in­te ökade kost­na­der och tom­ma ord, ut­an sna­ra­re stör­re fri­het, lång­sik­tig­het och bätt­re kon­kur­rens­vill­kor. Det är vik­tigt att se he­la lan­det och vi vill skapa för­ut­sätt­ning­ar som gör det möj­ligt bo, le­va och ar­be­ta i he­la Sve­ri­ge. Mo­de­ra­ter­na vill bland an­nat sän­ka skat­ten för jord­bruks­die­sel för att stär­ka kon­kur­rens­kraf­ten och vär­na svensk livs­me­dels­pro­duk­tion i he­la lan­det. Vi vill även stär­ka för­ut­sätt­ning­ar­na för företagande på lands­byg­den, bland an­nat ge­nom att tillå­ta gårds­för­sälj­ning av öl och vin, samt ar­be­ta för en ef­fek­tiv, håll­bar och på­lit­lig in­fra­struk­tur som bin­der ihop lan­det. I vår plan för ett star­ka­re Sve­ri­ge tas he­la lan­dets po­ten­ti­al till­va­ra. He­la Sve­ri­ge ska växa och ar­be­ta.

Sten Berg­he­den (M)

lands­bygds­po­li­tisk

Bild: TO­MAS ONEBORG/SVD/TT

LANDS­BYGD. Var­för vill re­ge­ring­en gö­ra det dy­ra­re att bo på lands­byg­den i Hal­land ge­nom höjd ben­sin­skatt och die­selskatt?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.