Själv­klart med per­so­nal när­va­ran­de på nat­ten

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Trod­de in­te jag skul­le en­ga­ge­ra mig yt­ter­li­ga­re i be­man­nings­frå­gan på Ös­ter­går­den. Egent­li­gen är det väl in­te min sak att dis­ku­te­ra det­ta, men ur med­mänsk­ligt per­spek­tiv kan jag än en gång in­te hål­la fing­rar­na bor­ta från da­torn.

VAD SOM MEST fick mig att re­a­ge­ra var sva­ren som re­por­tern fick vid frå­gor­na: a) om be­man­ning­en på nat­ten hål­ler i läng­den, svar: Ja, det är be­ho­vet som styr och b)två un­der­skö­ters­kor på 48 gam­la på tre vå­ning­ar är allt­så håll­bart? Svar: Ja, vi gör den be­döm­ning­en ut­i­från per­so­ner­na som bor där.

Stopp och be­lägg! Har che­fer­na allt­så per­son­li­gen in­ter­vju­at al­la bo­en­den? Det är väl så själv­klart att det in­te ens be­hö­ver in­ter­vju­as (om det nu är gjort) att det mås­te fin­nas (minst) en per­so­nal kropps­li­gen när­va­ran­de på var­je av­del­ning un­der nat­ten! Och även om det finns så kan än­nu en be­hö­va till­kal­las vid t ex fal­lo­lyc­kor - el­ler har man säng­grin­dar och fast­spän­da äld­re över­allt? Dess­utom vet jag att in­te ba­ra fy­sis­ka be­hov kan upp­kom­ma på nat­ten – ång­es­ten blir för många äld­re på­tag­lig när man kanske är de­ment och in­te förmår hål­la re­da på dyg­nets ti­der.

EN SISTA FRÅ­GA. Har chefs­per­so­ner­na – el­ler and­ra som tar be­slu­ten om per­so­naltät­he­ten – till­bring­at en el­ler helst ett par nät­ter till­sam­mans med un­der­skö­ters­kor­na? Ser myc­ket fram emot en rap­port i HN om det­ta.

Tack Hal­lands Nyheter som in­te släp­per frå­gan!

Bir­git­ta Gens med­män­ni­ska och pen­sio­ne­rad sjuk­skö­ters­ka/

barn­mors­ka

Bild: ERI­KA ARNADOTTIR

ÖS­TER­GÅR­DEN. Sva­ren från che­fer­na fick mig att re­a­ge­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.