Att si­la mygg och sväl­ja ka­me­ler

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Ingrid

VAR­BERG. Gra­tis buss, åt­minsto­ne un­der låg­tra­fik, åker den 65-åring, som bor i Gö­te­borg, Borås, Alingsås, Strömstad, Kungälv, Möln­dal, Kungs­bac­ka... 75 -åring­ar in­spi­re­ras så på ett otal and­ra or­ter... Det ni!

Ma­jo­ri­te­ten Var­bergs­po­li­ti­ker ojar sig över cir­ka 5 mil­jo­ner för 70-åri­ga busså­kan­de pen­sio­nä­rer. ”Det är myc­ket peng­ar. Allt skall be­ta­las med kom­mu­nin­vå­nar­nas skat­te­peng­ar och det gäl­ler att hus­hål­la med dem på bäs­ta sätt.” (Sten­kil 170224) Men de fort­sät­ter att läg­ga ut ett his­ke­ligt an­tal mil­jo­ner på vansk­ligt pir­bad, där man var­ken kän­ner till slut­sum­man el­ler kva­li­te­ten på re­sul­ta­tet. Li­kaså ökar man av otå­lig­het in­sat­sen av skat­te­peng­ar till 400 mil­jo­ner helt i onö­dan på det kli­ma­to­säk­ra pro­jek­tet dub­bel­spår i en tun­nel, för­u­tom re­gi­o­nens sats­ning (ock­så skat­te­peng­ar). Det kal­lar jag ”myc­ket peng­ar” – till allt glups­ka­re gökung­ar.

En an­svar­full kom­mun lå­ter sta­ten byg­ga ri­kets vik­ti­ga järn­vä­gar för peng­ar från det sto­ra skat­te­kol­lek­ti­vet – där vi ock­så är med och bi­drar. Lev upp till den tillit ni fått av väl­jar­na och pri­o­ri­te­ra vård, sko­la, om­sorg, skydd och sta­dens lo­ka­la tra­fik­pla­ne­ring och ut­veck­ling. Kom­pe­tens i sam­hälls­e­ko­no­mi är en för­del.

UR HN 3/4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.