Strids­yx­an ned­grävd för Råd­hu­sets vän­ner

Hallands Nyheter - - Varberg - MAR­TIN ERLANDSSON 010-471 53 40 mar­tin.erlandsson@hn.se

Råd­hu­sets vän­ner upp­lös­tes i sam­band med se­nas­te års­mö­tet. För­e­ning­en tyc­ker in­te att den läng­re be­hövs.

Bak­grun­den är att Läns­sty­rel­sen drog in bygg­lo­vet för Råd­hu­set, ef­tersom be­rör­da per­so­ner in­te ha­de fått ve­ta att det pla­ne­ra­des sto­ra av­vi­kel­ser från de­talj­pla­nen.

Var­bergs Fas­tig­hets AB vil­le bland an­nat gö­ra nya dör­rar och föns­ter som skul­le ha på­ver­kat te­gel­fa­sa­den, som en­ligt en så kall­lad q-märk­ning ska be­va­ras ef­tersom den är räk­nas som kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­full.

– Nu när de in­te har för­stört fa­sa­den och det ver­kar bli nå­gon ute­ser­ve­ring har vi upp­nått vårt mål. Fram­ö­ver är det upp till sakä­gar­na att kla­ga, sä­ger Roy Magnusson, ord­fö­ran­de i nu ned­lag­da Råd­hu­sets vän­ner (som allt­så in­te har be­fo­gen­het att över­kla­ga bygg­lo­vet).

VFAB:S NYA BYGG­LOV hål­ler sig in­om ra­men för de­talj­pla­nen och tan­ken är Pinchos ska öpp­na sin re­stau­rang i au­gusti.

– Vårt lång­sik­ti­ga mål är fort­fa­ran­de att gö­ra de för­änd­ring­ar i fa­sa­den som hy­res­gäs­ten vill, men först tes­tar vi ut­an för att se om det be­hövs, sä­ger det kom­mu­na­la bo­la­gets fas­tig­hets­chef Bär­ne Ny­lin till HN.

Tyc­ker du att nya in­gång­ar skul­le för­stö­ra fa­sa­den?

– Nej, det är in­te ett stort in­grepp och det går ju att åter­stäl­la teg­let pre­cis som när man re­no­ve­rar en fa­sad. Det är ing­et onor­malt.

Har ni löst pro­ble­met med nödut­gång­ar?

– Ja, vi får an­vän­da be­fint­li­ga dör­rar i kö­ket i stäl­let och det är in­te op­ti­malt. Men vi har fått god­känt. ord­fö­ran­de i nu ned­lag­da Råd­hu­sets vän­ner Hur blir det med en even­tu­ell ute­ser­ve­ring?

– Det är upp till re­stau­rang­en att sö­ka till­stånd att lå­na mar­ken di­rekt av kom­mu­nen, så där är in­te VFAB in­blan­dat, sä­ger Bär­ne Ny­lin.

strids­frå­gan för Råd­hu­sets vän­ner var idén om att en kom­mu­nal sats­ning på en cen­tral mö­tes­plats, in­te minst för äld­re var­ber­ga­re, i lik­het med Möl­le i Fal­ken­berg.

Ef­tersom för­e­ning­en in­te har fått ge­hör för si­na tan­kar väl­jer med­lem­mar­na att ge upp.

– I Fal­ken­berg, Halm­stad, Laholm och Kungs­bac­ka tyc­ker al­la att det är jät­te­bra, men in­te i Var­berg, suc­kar Roy Magnusson, som tac­kar de näs­tan 400 med­lem­mar­na för stö­det.

– Ja, men vad ska vi gö­ra? Man kan ju in­te stånga sig blo­dig, fort­sät­ter han.

I sam­band med ned­lägg­ning­en skän­ker Råd­hu­sets vän­ner sitt eko­no­mis­ka över­skott till Al­mers hus, som drivs av Barn­can­cer­fon­den.

”Nu när de in­te har för­stört fa­sa­den och det ver­kar bli nå­gon ute­ser­ve­ring har vi upp­nått vårt mål. Fram­ö­ver är det upp till sakä­gar­na att kla­ga”

ROY MAGNUSSON

NU VÅRAS DET PÅ ÅKRARNA I HAL­LAND

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

GER UPP. Roy Magnusson (till väns­ter) och Kent Astors­son har valt att upp­lö­sa för­e­ning­en Råd­hu­sets vän­ner, som ha­de när­ma­re 400 med­lem­mar och vil­le skapa en cen­tral mö­tes­plats för se­ni­o­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.