Var­berg en Svensk Cy­kel­stad

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Kom­mun­sty­rel­sen be­slu­ta­de att Var­berg ska gå med i or­ga­ni­sa­tio­nen Svens­ka Cy­kel­stä­der. För­e­ning­en ar­be­tar ge­nom opi­ni­ons­bild­ning, kun­skaps­ut­byte och sam­ver­kan för att le­va upp till vi­sio­nen att hälf­ten av al­la re­sor kor­ta­re än fem kilo­me­ter ska ske med cy­kel.

– Det är en fort­sätt­ning i vårt ar­be­te med att sat­sa på cy­kel­ut­veck­ling, sä­ger Ja­na Nilsson (S), kom­mu­nal­råd.

Års­av­gif­ten är 15 000 kro­nor. Med­lem­ska­pet in­ne­bär bland an­nat nät­verk­sträf­far med de 21 and­ra kom­mu­ner­na som är med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.