Full flytt­ka­ru­sell när kom­mun­hus byggs om

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

”Förs­ta vå­ning­en ska ytef­fek­ti­vi­se­ras. Där finns många kor­ri­do­rer och många kon­tor” KATARINA LINDH

fas­tig­hets­chef

80 kom­mu­nan­ställ­da åker in i en flytt­ka­ru­sell när kom­mu­nens sto­ra hus vid Es­pla­na­den ska re­no­ve­ras.

Hu­set i kvar­te­ret Post­mäs­ta­ren bygg­des 1979. I bör­jan an­vän­des det av För­säk­rings­kas­san. Se­dan flyt­ta­de kom­mu­nen in. I dag har 250 per­so­ner si­na ar­bets­plat­ser i hu­set. Här hu­se­rar bland an­nat de­lar av kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en, barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en och ser­vice­för­valt­ning­en. Dess­utom finns ett gym och en mat­sal i hu­set. Här finns ock­så kom­mun­full­mäk­ti­ges sam­man­trä­des­sal.

Nu är de­lar av Post­mäs­ta­ren in­klätt i bygg­nads­ställ­ning­ar. Ta­ket ska re­no­ve­ras. Men i höst vän­tar ett än­nu mer om­fat­tan­de ar­be­te. He­la förs­ta vå­ning­en ska byg­gas om – ett ar­be­te som be­räk­nas ta upp till tre år.

– Vi ska blå­sa ut he­la in­nan­mä­tet och byg­ga om, be­rät­tar kom­mu­nens fas­tig­hets­chef Katarina Lindh.

– FÖRS­TA VÅ­NING­EN SKA ytef­fek­ti­vi­se­ras. Där finns många kor­ri­do­rer och många kon­tor. Förs­ta vå­ning­en är på 2300 kvadrat­me­ter men den an­vänds in­te på ett op­ti­malt sätt.

Om­bygg­na­tio­nen är bud­ge­te­rad till 17,2 mil­jo­ner kro­nor. Då in­går även en del un­der­håll.

De verk­sam­he­ter som finns på förs­ta vå­ning­en ska flyt­ta ut un­der om­bygg­na­tio­nen. 80 per­so­ner be­rörs. Sam­skips gam­la kon­tor i ham­nen kan bli en pus­sel­bit i eva­ku­e­ring­en, lik­som lo­ka­ler i stads­hus A.

– Puss­let och tid­pla­nen för eva­ku­e­ring­en ska läg­gas nu un­der vå­ren.

Den del av hu­set som görs i ord­ning först är den del som ska an­vän­das av den kommun­ge­men­sam­ma kundser­vicen. Den ska kom­ma igång vid års­skif­tet.

Kommun­ge­men­sam kundser­vice? Ja det är kom­mun­språk för ”en te­le­fon­väx­el in­om kom­mu­nen som ska hjäl­pa med­bor­ga­re och and­ra att snabbt få svar på sin frå­ga”.

När om­bygg­na­tio­nen är klar ska det fin­nas plats för 140 per­so­ner på förs­ta vå­ning­en.

Bild: REBECKA KVINT

POST­MÄS­TA­REN. Förs­ta vå­ning­en ska byg­gas om helt och hål­let för att an­pas­sa lo­ka­ler­na till kom­mu­nens väx­an­de verk­sam­het. Bil­den är ta­gen i kors­ning­en Norr­ga­tan, Drott­ning­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.