Gör di­na väg­gar fi­na till påsk.

Hallands Nyheter - - Varberg -

Gö­ran Dal­hov är till­ba­ka med Gö­te­borgsfa­vo­ri­ter­na Sprud­lan­de Mast­hugg­svår och Sprud­lan­de Ma­jvår. I be­grän­sad, sig­ne­rad upp­la­ga om 150 ex­em­plar har han kon­cen­tre­rat det bäs­ta av vå­ren i Gö­te­borg. De om­tyck­ta bil­der­na trycks i Fi­ne Art Gic­lé Print i for­ma­tet 50x40 cm. På De­sig­neo Dal­hov hit­tar du fler er­bju­dan­den! Bland an­nat ele­gan­ta påsktup­par för en­dast 2700 kr för 2 (or­di­na­rie pris 3390 kr). El­ler 3 för 3800 kr (or­di­na­rie pris 5085 kr). Gö­te­borgsfa­vo­ri­ter Strå­lan­de Vår, 1695 kr/st el­ler 2700 kr för bå­da. Al­la print säljs ut­an ram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.