Så kan fler äld­re räd­das från brand

SÄ­KER­HET: ÄLD­RE RÖKARE I RISK­ZO­NEN

Hallands Nyheter - - Nyheter - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Ris­ken att om­kom­ma i brand ökar med ål­dern. Far­li­gast är det för äld­re som rö­ker. Brand­skydds­för­e­ning­en Hal­land vill se ett bätt­re sam­ar­be­te med kom­mu­ner­na för att fö­re­byg­ga döds­brän­der.

Un­der ons­da­gen an­ord­na­de Brand­skydd Hal­land ett se­mi­na­ri­um i Fal­ken­berg om hur kom­mu­ner kan öka brand­sä­ker­he­ten i bo­en­de­mil­jön för äld­re. Det är en del i en se­mi­na­rie­se­rie som lan­dets re­gi­o­na­la brand­skydds­för­e­ning­ar ord­nar un­der vå­ren.

– Rädd­nings­tjäns­ten och kom­mu­ner­na mås­te bli bätt­re på att sam­ar­be­ta ge­nom att iden­ti­fi­e­ra dem som be­hö­ver ett ex­tra stöd och ge dem ett in­di­vi­dan­pas­sat brand­skydd, sä­ger Ce­ci­lia Une­ram, Brand­skydds­för­e­ning­en Hal­land.

Trots att det in­te är hem­ma hos

äld­re som de fles­ta bo­stads­brän­der upp­står så är det äld­re som of­tast om­kom­mer. Det kan be­ro på att äld­re har svå­ra­re att upp­täc­ka bran­den i tid och att han­te­ra den.

– I DAG blir män­ni­skor allt äld­re och fler bor kvar hem­ma. Det in­ne­bär att fler äld­re kom­mer att om­kom­ma i brän­der om vi in­te gör nå­got, sä­ger Ce­ci­lia Une­ram.

In­di­vi­dan­pas­sat brand­skydd in­ne­bär att äld­re er­bjuds skydd ut­ö­ver den van­li­ga ba­sen som al­la ska ha – det vill sä­ga brand­var­na­re, brand­filt, brand­släc­ka­re och kun­skap.

– För äld­re som hör då­ligt och där­för in­te re­a­ge­rar på ett brand­larm be­hö­ver man till ex­em­pel kom­plet­te­ra med hjälp­me­del som var­nar ge­nom att vi­bre­ra el­ler blin­ka, sä­ger Ce­ci­lia Une­ram.

HON VILL ÄVEN be­to­na vik­ten av att kopp­la al­la trygg­hets­larm med brand­lar­met.

– Det mås­te va­ra 100 pro­cent sam­man­kopp­lat. Det är det in­te i dag.

Många av de äld­re som om­kom­mer vid brän­der har re­dan se­dan ti­di­ga­re kon­takt med kom­mu­nen på oli­ka sätt, och ge­nom sam­ar­be­te skul­le de kun­na snap­pas upp ti­di­ga­re och er­bju­das in­di­vi­dan­pas­sat brand­skydd.

DE FLES­TA BRÄN­DER som sker i hem­met är så­da­na som rädd­nings­tjäns­ten ald­rig får larm om och som han­te­ras av den bo­en­de själv. Men var­je år åker de till om­kring 10 000 brän­der i bygg­na­der, varav mer än hälf­ten av des­sa är i just bo­stä­der. Det är även i bo­stä­der de fles­ta döds­brän­der­na sker. Av de cir­ka 100 per­so­ner som dör i brand var­je år är 90 i hem­met.

– Ska vi gö­ra skill­nad är det allt­så bo­stads­brän­der vi ska fo­ku­se­ra på, sä­ger Mattias Sjöström som är brand­mäs­ta­re vid rädd­nings­tjäns­ten i Halm­stad.

”Ska vi gö­ra skill­nad är det allt­så bo­stads­brän­der vi ska fo­ku­se­ra på”

MATTIAS SJÖSTRÖM brand­mäs­ta­re, Rädd­nings­tjäns­ten Halm­stad

I FRI­STÅEN­DE HUS är den van­li­gas­te bran­dor­sa­ken re­la­te­rad till eld­stä­der. I fler­bo­stads­hus är det i stäl­let glöm­da spis­plat­tor som är van­li­gast. Men när det gäl­ler brän­der med död­lig ut­gång är det rök­ning som är den van­li­gas­te or­sa­ken.

– Där finns oli­ka fö­re­byg­gan­de al­ter­na­tiv. En är för­stås att slu­ta rö­ka, men det kom­mer vi in­te få al­la att gö­ra. Då finns al­ter­na­tiv som e-ci­ga­rett el­ler att upp­ma­na att in­te rö­ka i säng­en el­ler sof­fan ut­an gå ut på bal­kong­en, sä­ger Mattias Sjöström.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

REKVISITA. Ce­ci­lia Une­rams ”pro­blem­korg” sam­man­fat­tar vil­ka risk­fak­to­rer som­finns vid döds­brän­der. Hatt sym­bo­li­se­rar äld­re och yng­re män med miss­bruk il­lu­stre­ras av Ken-doc­ka och ci­ga­rett­pa­ket.

Bild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.