Frå­gor och svar:

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Om po­li­s­yr­ket: Om man vill bli po­lis ska man gil­la när det blir spän­nan­de. Och man mås­te va­ra stark i hjär­tat och i hu­vu­det. * Om att lju­ga: Det bäs­ta är att all­tid sä­ga san­ning­en. Nå­gon kanske vill ver­ka fräck och lju­ger för att im­po­ne­ra, men se­dan kom­mer han el­ler hon in­te ihåg vad som sagts och blir av­slö­jad. Det är svårt att kom­ma ihåg si­na lögn­er. * Om längs­ta fäng­el­se­straf­fet: Livs­tid, be­ty­der cir­ka 20 år i fäng­el­se. * Om mat hos po­li­sen: Det ser­ve­ras in­te ba­ra vat­ten och smör­gå­sar. Den som grips av po­li­sen får rik­tig mat. * Om pi­sto­ler: Snart kanske po­li­sen får el­pi­sto­ler som är myc­ket mind­re far­li­ga. * Om pro­jek­tet: Fal­ken­bergs­po­li­sen sat­sar på att skapa bätt­re relationer med all­män­he­ten. Två po­li­ser ska un­der åt­ta vec­kor mö­ta sko­le­le­ver och be­sö­ka bo­stads­om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.