Spot­ta­de mot kvin­na på so­ci­a­len

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TO­BI­AS SVENS­SON to­bi­as.svens­son@hn.se

En man skrek okväd­nings­ord och spot­ta­de mot so­ci­al­sek­re­te­ra­re som in­te gick ho­nom till mö­tes.

I au­gusti 2015 ste­ga­de en vid till­fäl­let 18-årig man in på so­ci­al­kon­to­ret i Fal­ken­berg strax in­nan stäng­ning. Han ha­de mis­sat ett mö­te med en so­ci­al­sek­re­te­ra­re ti­di­ga­re på da­gen men kräv­de nu att hans ansökan om bi­stånd skul­le be­hand­las om­gå­en­de.

När so­ci­al­sek­re­te­ra­ren in­te gick ho­nom till mö­tes skrek han okväd­nings­ord, spot­ta­de mot hen­ne och spar­ka­de sön­der en brev­lå­da.

NU DÖMS HAN av Var­bergs tings­rätt för för­gri­pel­se mot tjäns­te­man samt åver­kan.

Straf­fet blir 60 dags­bö­ter, sam­man­lagt 6 000 kro­nor. Dess­utom ska han be­ta­la 300 kro­nor i ska­de­stånd till Falkenbergs kom­mun för brev­lå­dan, 800 kro­nor till brottsof­fer­fon­den samt 2 700 kro­nor i ad­vo­kat­kost­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.