En är in­vigd

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYX­ELL 010-471 52 68 le­na.lyx­ell@hn.se

bud­ge­te­rat för 93,5 gi­ga­wat­tim­mar 2016 men kom upp i 97, sä­ger Pa­trik Johansson som är drif­t­an­sva­rig för par­ken.

Högabjär-kärsås är Vat­ten­falls and­ra vind­kraft­park i Falkenbergs kom­mun, ef­ter Hju­le­berg som in­vig­des 2014. En tred­je park var på gång i Sjö­ne­vad, men det pro­jek­tet la­des ner i hös­tas ef­tersom vind­för­hål­lan­de­na in­te an­sågs va­ra till­räck­ligt gynn­sam­ma.

ATT VIND­KRAFT FÖR till­fäl­let in­te är li­ka luk­ra­tivt som det en gång va­rit kan ock­så ha spe­lat in.

Vat­ten­fall har till­sam­mans med Skan­dia in­ve­ste­rat un­ge­fär en halv mil­jard kro­nor i vind­kraft­par­ken. Frå­gan är om de skul­le ha gjort det i dag.

– Det är svårt att sä­ga på rak arm. Men el­pri­ser­na har gått ner så det är svå­ra­re att in­ve­ste­ra nu än när be­slu­tet om den här par­ken togs, sä­ger Da­ni­el Gustafsson, pro­jekt­le­da­re på Vat­ten­fall.

Bengt Hack­berg och Sa­ra Grim­pe Wer­ners­son vill stop­pa plast­kon­sum­tio­nen på det lo­ka­la pla­net. De vill att kom­mun­full­mäk­ti­ge ska för­bju­da in­köp, an­vänd­ning och sprid­ning av pro­duk­ter som ge­ne­re­rar el­ler in­ne­hål­ler till­sat­ser av mikro­plast i kom­mu­nens verk­sam­he­ter. De vill dess­utom att kom­mu­nen ska in­for­me­ra in­vå­nar­na om vad som in­te får spo­las ner i av­lop­pen och vil­ka kon­se­kven­ser­na blir när in­vå­nar­na in­te föl­jer rikt­lin­jer­na.

De vill ock­så ha ett fil­ter i kom­mu­nen tvätt­ma­ski­ner som sto­par tex­til­fib­rer från att kom­ma ut i vatt­net. De vill ha en ny po­li­cy för konst­gräs­pla­ner, löp­ar­ba­nor och syn­te­tisk mark­be­lägg­ning.

Mo­tio­nä­rer­na vill att kom­mun­full­mäk­ti­ge se­nast i de­cem­ber 2018 ska re­do­vi­sa hur ar­be­tet med att ta bort pro­duk­ter med till­sat­ser av mikro­plas­ter i kom­mu­nens verk­sam­he­ter går.

Bild: OLA FOLKESSON

ANRIK MARK. Ar­ke­o­lo­gen Pär Con­ne­lid är fa­sci­ne­rad över att om­rå­det an­vän­des som jord­bruks­mark re­dan för 2 000 år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.