För­tro­en­de­tapp för svensk po­lis

Stats­ve­ta­re: Många upp­le­ver att brot­ten ökar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det svens­ka fol­kets för­tro­en­de för po­li­sen mins­kar.

– Många upp­le­ver att brot­ten ökar, även om de in­te gör det, sä­ger Hen­rik Ekengren Oscars­son, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap.

Po­li­sen fal­ler i den år­li­ga För­tro­en­de­ba­ro­me­tern, som ger en bild av svens­ka fol­kets in­ställ­ning till oli­ka myn­dig­he­ter, fö­re­tag, me­di­er och po­li­tis­ka par­ti­er i Sve­ri­ge.

I fjol ha­de 61 pro­cent av svens­kar­na ett myc­ket stort, el­ler gans­ka stort, för­tro­en­de för po­li­sen. I år är siff­ran 54 pro­cent.

– Många upp­le­ver att brot­ten ökar, även om de in­te gör det, sä­ger Hen­rik Ekengren Oscars­son, pro­fes­sor i stats- ve­ten­skap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Po­li­sen lig­ger dock fort­fa­ran­de gans­ka högt på för­tro­en­de­lis­tan, ti­on­de plats, jäm­fört med många and­ra ak­tö­rer.

Pre­cis som i fjol top­pas ba­ro­me­tern av Sys­tem­bo­la­get, med ex­akt sam­ma siff­ror som för­ra året. Sju av tio har myc­ket el­ler gans­ka stort för­tro­en­de för ”Sy­ste­met”. Bo­la­get de­la­de i fjol topp­lat­sen med Sve­ri­ges Ra­dio som har hal­kat ned, till 64 pro­cent. In­om pub­lic ser­vice har även SVT fått ett mins­kat för­tro­en­de.

Topp tre ut­görs av Sys­tem­bo­la­get, uni­ver­si­tet/hög­sko­lor (65 pro­cent) och just Sve­ri­ges Ra­dio.

Mest ne­ga­tiv för­änd­ring står Post­nord för, med ett ras på 21 pro­cen­ten­he­ter.

– Pos­ten skju­ter sig själv i foten fle­ra gång­er om, sä­ger Hen­rik Ekengren Oscars­son.

– Man går från 37 pro­cents för­tro­en­de till 16 pro­cent. Det är ett stör­re än Volks­wa­gen för­ra året ef­ter de­ras skan­dal.

De and­ra som har tap­pat mest är Mo­de­ra­ter­na som har ett för­tro­en­de på 22 pro­cent (tap­pat 12 pro­cen­ten­he­ter) och Erics­son som har 22 pro­cent (tap­pat 12).

Även sjuk­vår­den får mins­kat för­tro­en­de, från 61 pro­cent till 55.

– Jag tror det är sjuk­vårdskö­er, BB i Norr­land, dis­kus­sio­ner om sjuk­vår­den som på­ver­kar för­tro­en­det, sä­ger To­i­vo Sjörén, Si­fos opi­ni­ons­chef.

I den dju­pas­te bot­ten är det sig likt mot för­ra året, där åter­finns Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv (11 pro­cent), Ex­pres­sen (10 pro­cent) och TV3 (9 pro­cent).

Det går ock­så att se vil­ka som har haft en störst po­si­tiv för­tro­en­de­för­änd­ring jäm­fört med 2016: Cen­ter­par­ti­et, dags­pres­sen och fac­ket. Al­la des­sa tre har dock höjt sig från re­la­tivt lå­ga för­tro­en­de­ni­vå­er från bör­jan. Cen­ter­par­ti­et har i och med det­ta högst för­tro­en­de av riks­dags­par­ti­er­na. Lägst har Mil­jö­par­ti­et, som mins­kar och lig­ger på 13 pro­cent.

Någ­ra ak­tö­rer mäts för förs­ta gång­en i år, som Goog­le och Fa­ce­book. För­tro­en­det till först­nämn­da ham­nar på 40 pro­cent, vil­ket är un­ge­fär sam­ma som för kung­a­hu­set. Fa­ce­book har där­e­mot klart sva­ga­re för­tro­en­de, 12 pro­cent. Jo­nas Dag­son/tt Mar­tin Han­berg/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.