Olag­lig in­vand­ring mins­ka­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Den olag­li­ga in­vand­ring­en från Mex­i­ko till USA har mins­kat de se­nas­te två må­na­der­na. Do­nald Trumps stab sä­ger att det är ett re­sul­tat av pre­si­den­tens åt­gär­der.

Uppskatt­ning­ar gör gäl­lan­de att det to­ta­la an­ta­let pap­pers­lö­sa in­vand­ra­de sjönk till 16 600 i mars, vil­ket är 30 pro­cent mind­re än i feb­ru­a­ri och 64 pro­cent mind­re än sam­ma må­nad för­ra året.

– Vi har sett en all­de­les fan­tas­tisk minsk­ning i an­ta­let mi­gran­ter från Cen­tra­la­me­ri­ka, sä­ger John Kel­ly, mi­nis­ter för in­ri­kes sä­ker­het. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.