Grat­tis Ul­la

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Ul­la Holm­gren i Ås­klos­ter fyl­ler 80 år 9 april. Ul­la som är upp­växt i Var­berg har ar­be­tat som hem­sa­ma­rit, vård­bi­trä­de på sa­na­to­ri­um och un­der­skö­ters­ka in­om äldre­omsor­gen. Un­der­skö­ters­ke­ut­bild­ning­en gick hon i Ös­tersund.

Ul­la är gift med Mar­tin och de har två dött­rar med fa­mil­jer, bland an­nat fem barn­barn och tre barn­barns­barn. Dot­tern Ing­e­la gick bort för fem år se­dan och det är Ul­las sto­ra sorg.

Ul­la har va­rit en myc­ket en­ga­ge­rad och ak­tiv i sitt liv. Bland an­nat har hon va­rit ord­fö­ran­de i so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka kvin­noklub­ben i Ham­mer­dal i Jämt­land i 17 år och del­ta­git i hjälp­sänd­ning­ar till Est­land som bör­ja­de 1992. Hon har även del­ta­git i Ryss­lands­hjäl­pen två gång­er till rys­ka Ka­re­len, där de be­sök­te bland an­nat sjuk­hus och barn­hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.