Högt pri­sad tjejduo

UTMÄRKELSE: HAL­LANDSJU­NI­O­REN

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - MATTIAS NILSSON 010-471 53 15 mattias.nilsson@hn.se MIKAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mikael.martinsson@hn.se

Tje­jer­na har re­dan fått bre­ven hemskic­ka­de till sig. Och i Til­de Jo­hans­sons fall kom­mer hon få pri­set i sam­band med en klubb­täv­ling.

– Jag har gått fram­åt väl­digt myc­ket i många gre­nar och gjort många ”pers”. Och så var det förs­ta gång­en jag kom med i ung­doms­lands­la­get ock­så, sä­ger Til­de Johansson om sin sä­song.

LÄNGDHOPPET ÄR DEN gren där Til­de Johansson gjort mest fram­steg. Men även 300 me­ter, tre­steg, 300 me­ter häck och 60 me­ter häck har hon ut­veck­lats.

– Jag har trä­nat på som van­ligt. Jag har en bra sjuk­gym­nast i Jas­mi­ne (Abulk­heir) och min fri­id­rotts­trä­na­re Erik Svens­son läg­ger upp trä­ning­ar­na till­sam­mans med mig. Vi tar det i oli­ka pe­ri­o­der. Ibland blir det sprint och ibland längd, och så stäm­mer vi av ef­ter sex vec­kor, sä­ger Til­de.

OCH FAK­TUM ÄR – Til­de Johansson är fort­fa­ran­de ba­ra ung­dom. In­om fri­id­rot­ten tar man ste­get över till ju­ni­or som 17-åring.

Finn­kam­pen, nor­dis­ka mäs­ter­ska­pen och in­te minst att kva­la in till Ung­doms-os blir Til­des sto­ra mål 2017.

– Man får va­ra med i max två gre­nar i OS, men vad det blir det får jag se se­na­re, sä­ger Til­de.

Sti­pen­di­et på 6000 kro­nor kom­mer Til­de san­no­likt läg­ga på fri­id­rotts­re­la­te­ra­de re­sor.

– Det har jag in­te tänkt ut än, men vi ska ju snart åka på trä­nings­lä­ger till Ali­can­te.

HAN­NA SVENS­SON, BLEV ut­ta­gen till U19 i Ka­na­da där Sve­ri­ge vann guld. Hon har ock­så va­rit en sta­bil sista ut­post i War­berg IC:S de­but­sä­song i Su­per­li­gan.

Även hon får ett sti­pen­di­um på 6000 kro­nor.

– Jag viss­te att jag var no­mi­ne­rad, men blev över­ras­kad att jag fick det. Jag tänk­te att det mås­te ha va­rit många som var no­mi­ne­ra­de. Vad ska du gö­ra med peng­ar­na?

– Spa­ra dem. Var­för tror du att just du fick pri­set?

– För hårt ar­be­te un­der sä­song­en och vå­ra fram­gång­ar. Det har va­rit kul att spe­la i högs­ta se­ri­en och ett hög­re tem­po där man mås­te lä­sa spe­let i ett stör­re per­spek­tiv, och lig­ga ste­get fö­re. Spe­lar­na är ock­så bätt­re på att göm­ma si­na skott.

Han­na Svens­son tyc­ker att se­na­re de­len av sä­song­en har fun­ge­rat rik­tigt bra för hen­ne.

– Då ha­de jag hun­nit sam­la al­la in­tryck. Mat­cher­na mot Iksu, utom sista pe­ri­o­den, och mot Mo­ra var höjd­punk­ter­na. Att spe­la mot topp­la­gen har va­rit ro­li­gast.

Emil Erics­son, Sun­vä­ra SK, blev mot­ta­ga­re av Guld­klub­bens Ung­doms­le­darsti­pen­di­um 2016.

En su­per­ta­lang i fri­id­rott och en ju­ni­or­världs­mäs­tar­mål­vakt upp­märk­sam­mas av Hal­lands id­rotts­för­bund. Til­de Johansson, Falkenbergs IK, och Han­na Svens­son, War­berg IC, be­lö­nas bå­da med pri­set Hal­landsju­ni­o­ren.

Bil­der: MATTIAS NILSSON, KRIS­TER ANDERSSON

TALANGER. Til­de Johansson, Falkenbergs IK och Han­na Svens­son, War­berg IC får bå­da mot­ta pri­set Hal­landsju­ni­o­ren som de­las ut av Hal­lands id­rotts­för­bund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.