Fla­mingokvin­tet­ten spe­lar i Fal­ken­berg i mor­gon.

På lör­dag spe­lar Fla­mingokvin­tet­ten sin 150:e kon­sert för en sit­tan­de publik i Fal­ken­berg.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - MA­LIN EIREFELT ma­lin.eirefelt@hn.se

Ett dansband? I en kon­sert­lo­kal? Has­se Carlsson, sång­a­re i Fla­mingokvin­tet­ten, var själv li­te osä­ker först.

– Vi bör­ja­de på hem­ma­plan i Kungälv. I och med att vi är li­te kän­da här på väst­kus­ten drog vi ful­la hus och fick än­na li­te blo­dad tand, sä­ger nu 70-åri­ge dans­bands­sång­a­ren.

På lör­dag spe­lar de kon­ser­ten för 150:e gång­en.

– I förs­ta de­len be­rät­tar vi li­te anek­do­ter från åren. Och ba­sis­ten Den­nis Ja­nebrink, som ock­så har va­rit med från bör­jan, drar en och an­nan då­lig histo­ria som folk skrat­tar åt. I and­ra de­len står vi som van­ligt och spe­lar, sä­ger Has­se Carlsson.

HAN VAR LI­TEN och gick i sko­lan när han bör­ja­de spe­la mu­sik, sä­ger han. Det var 1957.

– Det är fort­fa­ran­de att spe­la som är det ro­li­gas­te. Att stå på scen och för­med­la en mu­sik som vi tyc­ker om: gans­ka en­kel mu­sik som är grun­den i rock n’ roll. Vi är upp­vux­na med El­vis och Chuck Ber­ry. Vi var även väl­digt in­spi­re­ra­de av Sven-ing­vars.

Un­der 60 år som ak­tiv in­om mu­si­ken har han sett sto­ra för­änd­ring­ar. Det är lät­ta­re att ta sig till oli­ka stä­der och spe­la – det går snab­ba­re. Men det är sam­ti­digt fär­re som vill be­ta­la för att gå ut och dan­sa. Minns du nå­gon sär­skild kväll från din kar­riär?

– 1996 spe­la­de vi på ett kryss­nings­far­tyg som tuf­fa­de fram i Kari­bi­en. Vi spe­la­de ut­om­hus på ak­ter­däck i den ljum­ma bri­sen. I stäl­let för björkris var det palm­blad på pe­lar­na och fest­kläd­da män­ni­skor i smo­king och lång­klän­ning dan­sa­de till oss. Det var en väl­digt min­nesvärd kväll, sä­ger Has­se Carlsson. Vad hän­der fram­ö­ver?

– Vi är gans­ka gam­la. Det kom­mer li­te kräm­por så vi tar ett år i taget. Men det finns ing­en an­led­ning att slu­ta spe­la om man är frisk. Vi kom­mer spe­la så länge vi står upp.

Att för­lo­ra rös­ten är yt­ter­li­ga­re sak som skul­le kun­na sät­ta käp­par i hju­let för ve­te­ra­ner­na.

– Jag har kol­le­ger som har be­hövt slu­ta på grund av det, så man är li­te be­kym­rad. Man är glad så länge man får be­hål­la sin gå­va.

Bild: JO­A­KIM JALIN

UTSÅLDA HUS. Fla­mingokvin­tet­ten drar fort­fa­ran­de stor publik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.