Ul­la­reds­ta­lang­en Rasmus Fri­dolf trä­nar el­va pass i vec­kan.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - MATTIAS NILSSON 010-471 53 42 mattias.nilsson@hn.se

Hans kom­pi­sar sä­ger åt ho­nom att han trä­nar all­de­les för myc­ket. Men har man sto­ra am­bi­tio­ner som Rasmus Fri­dolf, då finns inga gen­vä­gar. – Jag dric­ker in­te ens al­ko­hol. Det är all in på fot­boll, sä­ger han.

En sol­bränd 17-åring mö­ter upp vid Falkenbergs ishall. Rasmus Fri­dolf och Ul­la­reds IK kom hem från trä­nings­läg­ret i Tur­ki­et kväl­len in­nan. Grup­pen har nå­got stort på gång.

– Laget har en bra sam­man­håll­ning. En go stäm­ning och det var bra ho­tell och fi­na pla­ner, sä­ger Rasmus Fri­dolf.

KONS­TIGT VO­RE VÄL an­nars när klub­ben har ett stort gult va­ru­hus som bac­kar upp.

– I Böl­jan åk­te vi till Ätran och ha­de trä­nings­lä­ger i tre da­gar. Det är bätt­re klass med Ul­la­red...

Rasmus Fri­dolf gör sin and­ra sä­song i Ul­la­reds IK. Fjol­å­ret blev li­te av en be­svi­kel­se. Laget ha­de en djup svac­ka på åt­ta mat­cher.

Un­der den pe­ri­o­den satt Fri­dolf i trä­na­ren Uno An­ders­sons frys­box.

– Ef­ter en b-lags­match ha­de jag ett mö­te med Uno. Han tyck­te in­te jag var till­räck­ligt bra de­fen­sivt, be­rät­tar unge Fri­dolf. Men det har han väs­sat till nu. Och un­der hös­ten fick han spe­la. Då gick det även bätt­re för laget.

FARSAN JÖR­GEN FRI­DOLF, ti­di­ga­re back i Falkenbergs FF, har dril­lat ex­tra med grab­ben. Så Rasmus kän­ner till var­je strå på Kristi­neslätts konst­gräs.

– Sön­da­gar då är det all­tid ex­tra trä­ning med pap­pa. Men i dag tog jag le­digt ef­tersom vi va­rit på läg­ret, för­kla­rar Rasmus.

Är du lik ho­nom?

– Jag har hört jäv­ligt myc­ket om ho­nom, men vi är in­te li­ka i spel­stil, där­e­mot i hu­mör och tem­pe­ra­ment.

Vad är det bäs­ta råd du fått?

– Håll hu­vu­det högt. Förr när jag var li­ten tap­pa­de jag hu­vu­det, men nu om jag gör fel så vi­ker jag in­te ner mig.

Fri­dolf har ing­en lands­kamp på sitt cv än, men var med på al­la P17lä­ger på Bo­sön, då trup­pen var 44 spe­la­re.

Erik Johansson, Gustaf Nilsson, Jesper Karls­son och Niclas Eli­as­son är be­vis på att man kan ta sig långt i fot­boll även fast man in­te kom­mer från en stor­stad.

– Det finns all­tid möj­lig­he­ter. Det gäl­ler att tro på sig själv och trä­na, trä­na och trä­na. Då kom­mer re­sul­ta­tet till slut.

”Det gäl­ler att tro på sig själv och trä­na, trä­na och trä­na. Då kom­mer re­sul­ta­ten till slut”

RASMUS FRI­DOLF

UN­DER VIN­TERN KÖR Rasmus Fri­dolf el­va trä­nings­pass i vec­kan, men när se­ri­en bör­jar mins­kar han till sju el­ler åt­ta.

– Jag har kom­pi­sar som tyc­ker jag trä­nar all­de­les för myc­ket.

I Ul­la­red har han, ef­ter snac­ket med Uno Andersson, hit­tat sin plats.

– De tar hand om en i bör­jan, men förs­ta året tar man in­te för sig li­ka myc­ket. Jag var mest tyst. Nu vå­gar jag när jag lärt kän­na al­la.

Nu ska han ta näs­ta kliv är det tänkt.

– Må­let är all­tid att vin­na så många mat­cher som möj­ligt. Vi ska i al­la fall va­ra på öv­re hal­van. Hur vik­tigt är det att slå Vin­bergs IF? – Det är det vik­ti­gas­te! Rasmus lä­ser han­dels­pro­gram­met på Falkenbergs gym­na­sie­sko­la. På fri­ti­den um­gås han med kom­pi­sar och lyss­nar of­ta på mu­sik och då främst hip hop och house.

– John Nilsson skö­ter mu­si­ken i om­kläd­nings­rum­met. De and­ra gil­lar in­te min smak, sä­ger han och skrat­tar.

FRI­DOLF JU­NI­OR ÄR mål­med­ve­ten. Ul­la­reds IK är in­te slut­håll­plat­sen i hans kar­riär.

– Det är ba­ra bör­jan. Må­let är att bli bäst i värl­den, i al­la fall proffs. Först får man ta sig till All­svens­kan och sen steg­ra ef­ter det.

I bak­grun­den tor­nar Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na upp sig. Frå­gan är om och när Rasmus spe­lar där? Han sva­rar lugnt: – Det kom­mer.

Bild: MATTIAS NILSSON

MÅ­LET I BAK­GRUN­DEN. Rasmus Fri­dolf hop­pas gå i pap­pa Jör­gens fot­spår och en dag ta på sig FFF:S gu­la trö­ja, men än så länge är det Vin­berg som gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.