Udd­lö­sa svens­kor föll mot Ka­na­da

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Fler mål­chan­ser var be­ställ­da av för­bunds­kap­ten Pia Sund­ha­ge. Det le­ve­re­ra­de in­te Os­sil­ver­me­dal­jö­ren Sve­ri­ge. Os-tre­an Ka­na­da gjor­de mat­chens en­da mål på Vånga­val­len i Trel­le­borg.

SVE­RI­GE KA­NA­DA 0 1

För­bunds­kap­ten Pia Sund­ha­ge är in­ne på sin sista vår med det svens­ka fot­bolls­lands­la­get. Om drygt 100 da­gar – den 17 juli – går Sund­ha­ge in i sitt sista mäs­ter­skap med Em-premiär mot Tyskland på Rat Ver­legh sta­di­on i Bre­da.

För Os-två­an Sve­ri­ge var lands­kam­pen mot Os-tre­an Ka­na­da i Trel­le­borg ett bra test på vägen mot mäs­ter­ska­pet i Ne­der­län­der­na. På Vånga­val­len in­för 2 157 åskå­da­re vil­le Sund­ha­ge se ett Sve­ri­ge som er­öv­ra­de bol­len högt upp i ba­nan, ho­ta­de i djupled och ska­pa­de mål­chan­ser. Un­der den förs­ta halv­le­ken upp­fyll­des des­sa krav – av Ka­na­da.

Bor­ta­la­get ut­ma­na­de vid fle­ra till­fäl­len den svens­ka back­lin­jen och ef­ter 34 minuter rul­la­de Ja­ni­ne Bec­kie in 1–0 vid Hed­vig Lin­dahls vänst­ra stol­prot ef­ter en läc­ker fram­spel­ning av an­fal­la­ren Christi­ne Sin­clair. Tio minuter in­nan led­nings­må­let ha­de Sop­hie Sch­midt tving­at Lin­dahl till en kva­li­fi­ce­rad rädd­ning med ett di­stans­skott.

EF­TER PAUSVILAN TOG Sti­na Black­ste­ni­us plats på topp (Lina Hur­tig byt­tes ut) och Elin Ru­bens­son på mitt­fäl­tet (Jo­se­fin Johansson). Ef­ter sju minuter vand­ra­de mitt­bac­ken Nilla Fischer, som gri­na­de il­la ef­ter en glid­tack­ling i slu­tet av förs­ta halv­lek, av pla­nen till för­mån för Mag­da­le­na Eriks­son.

– Det är okej. De får kol­la på skin­kan, el­ler vad man sä­ger, när vi kom­mer till­ba­ka till ho­tel­let, sa­de Fischer till C Mo­re.

Un­der Al­gar­ve cup i Por­tu­gal i bör­jan av mars släpp­te Sve­ri­ge en­dast in ett mål, men ha­de – bort­sett från pla­ce­rings­mat­chen mot Ryssland (4–0) – svårt att skapa mål­chan­ser. Det pro­ble­met ra­de­ra­des in­te ut i mö­tet med Ka­na­da, även om Sve­ri­ge spe­la­de upp sig un­der den and­ra halv­le­ken.

”I förs­ta halv­lek var vi in­te till­räck­ligt bra. I and­ra tog vi över. En li­ka-match ha­de kanske va­rit mest rätt­vist”

NILLA FISCHER

ANFALLSSTJÄRNAN Lot­ta Sche­lin, som dra­gits med en lår­ska­da, kom in med knappt 25 minuter kvar att spe­la, och till­sam­mans med Black­ste­ni­us på topp fick Sve­ri­ge ett bätt­re pres­spel mot den ka­na­den­sis­ka back­lin­jen. Fak­tum kvar­stod dock: mål­chan­ser­na ute­blev och Ka­na­da vann med 1–0.

– I förs­ta halv­lek var vi in­te till­räck­ligt bra. I and­ra tog vi över. En li­ka-match ha­de kanske va­rit mest rätt­vist, sa­de Nilla Fischer.

DA­NI­EL KIHLSTRÖM

Bild: PETTER ARVIDSON

STOPPAD. Sve­ri­ges Ko­so­va­re Aslla­ni för­sö­ker ta sig ige­nom, men blir stoppad av Ka­na­das De­si­ree Scott. Det blev inga svens­ka mål och Ka­na­da vann mat­chen med 1–0.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.