Kar­riä­ren över för Bygg­mark

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Knät hål­ler in­te för en fort­satt al­pin­kar­riär. Sla­lom­stjär­nan Jens Bygg­mark, 31, läg­ger av. ”Det känns rätt”, skri­ver han i en kom­men­tar.

Knät blev in­te helt åter­ställt ef­ter kors­bands­ska­dan 2013. Han av­bröt sä­song­en i ja­nu­a­ri för att byg­ga upp knät in­för den kom­man­de sä­song­en, men ef­ter ett par må­na­ders trä­ning och vi­la tog han be­slu­tet att av­slu­ta kar­riä­ren.

”Ty­värr har all­ting ett slut. Det har bå­de va­rit ett svårt och ett lätt be­slut men oav­sett så känns det rätt”, skri­ver han i en kom­men­tar på skid­för­bun­dets webb­plats.

HAN SÄ­GER TILL saj­ten att ”an­led­ning­en till att jag be­stämt mig för att av­slu­ta min al­pin­kar­riär är för att jag kän­ner att mitt knä in­te hål­ler för att pre­ste­ra på den ex­tremt höga ni­vå det är i världs­top­pen”.

Bygg­mark de­bu­te­ra­de i världs­cu­pen 2005 och har två seg­rar, han vann två täv­ling­ar i följd i Kitz­bü­hel 2007. Han har dess­utom va­rit på pris­pal­len i världs­cu­pen yt­ter­li­ga­re sex gång­er.

I VM i Gar­misch-par­ten­kir­chen kom han tvåa, hans främs­ta mäs­ter­skaps­me­rit till­sam­mans med lag-vm-silv­ret i Åre 2007.

”JAG KÄN­NER MIG otro­ligt stolt över min kar­riär. Förs­ta världs­cup­täv­ling­en är för 12 år se­dan och jag har va­rit 10 år på högs­ta ni­vå i den­na un­der­ba­ra id­rott”, skri­ver Bygg­mark.

”Nu för min del kom­mer det så klart bli en rikt­nings­för­änd­ring i li­vet där jag ska byg­ga upp nya mål och en ny kar­riär. Jag ser fram emot det!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.