Lis­man­de bä­bis med en plan

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MARIA DOMELLÖF-WIK

FAMILJEFILM

BABY-BOSSEN Re­gi: Tom Mcgrath, USA, 2017 (97 min)

Det kom­pe­ten­ta barn som dans­ke fa­mil­je­te­ra­peu­ten Jesper Ju­ul ta­lar om har här, i ani­me­rad Hol­ly­wood­tapp­ning, bli­vit över­kom­pe­tent. Ja mer än så. Lis­man­de och ma­ni­pu­la­tiv an­län­der bä­bi­sen från bä­bis­fa­bri­ken till familjen Temp­le­ton iklädd ko­stym. Han har en plan. 7-åri­ge sto­re­bror Tim får pa­nik. Bä­bi­sen är den nye ”bossen” som lin­dar al­la runt sitt knub­bi­ga lilla fing­er. Al­la utom Tim.

I GRUND OCH bot­ten är det­ta en till­spet­sad ge­stalt­ning av sys­kon­ri­va­li­tet och den känslo­mäs­si­ga ka­ta­strof det lätt in­ne­bär att som en­sam her­re på täp­pan få ett sys­kon.

Fil­men, löst in­spi­re­rad av Mar­la Fra­ze­es barn­bok, är en fart­fylld vi­su­ell fest med fle­ra su­persnyggt ani­me­ra­de par­ti­er. Kam­pen om störst ”söt­chockspo­ten­ti­al” kom­mer att stå mel­lan bä­bi­sar och val­par. En del över­rask­ning­ar blir det. Än­då är myc­ket väl för­ut­säg­bart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.