Splitt­rat om för­orts­liv i Mal­mö

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHN­SON

Om en svensk för­ort­skil­le som har in­vand­rar­bak­grund blir skju­ten är kil­len i po­li­sens ögon kri­mi­nell.

Om det­ta hand­lar Ma­nu­el Con­chas Den en­da vägen, som är en vi­da­re­ut­veck­ling av no­vell­fil­men Bat­ter, och en film som ut­spe­las bland hög­hu­sen i Lin­däng­en, en bit ut­an­för Mal­mö cent­rum.

CON­CHA, SOM FÖR­FAT­TAT ma­nu­set till­sam­mans med Clau­dia Gal­li, har svårt för att be­stäm­ma sig för om det­ta skall va­ra en film om se­ri­e­mör­da­ren Pe­ter Mangs, ett bröd­radra­ma, en film om re­hab el­ler en gangs­ter­rul­le i Snab­ba cash-stil. Nu blir det li­te av var­je vil­ket i kom­bi­na­tion med helt över­flö­di­ga in­re mo­no­lo­ger ger fil­men ett splitt­rat in­tryck. Un­der den sista halv­tim­men blir Snab­ba cash-spå­ret vik­ti­ga­re än allt an­nat.

Hursom­helst. Ef­ter en fot­bolls­trä­ning sit­ter brö­der­na Michel och Alex, spe­la­de av brö­der­na Da­ni­el och Mikael Cvet­ko­vic, i bi­len då de plöts­ligt blir be­skjut­na. Michel ka­rar sig, men Alex ska­das svårt och blir för­la­mad i bäg­ge be­nen.

DRAMA

DEN EN­DA VÄGEN Re­gi: Ma­nu­el Con­cha, Sve­ri­ge, 2017 (86 min)

DET FINNS EN ope­ra­tion som möj­li­gen kan gö­ra un­der­verk, men i Sve­ri­ge är vän­te­ti­den fle­ra år. Om man tar sig över sun­det till Kö­pen­hamn och hos­tar upp 70 papp kan Alex få ope­ra­tio­nen snabbt som ögat. Michel, som verk­li­gen äls­kar sin bror, har in­te de stå­lar­na i plån­bo­ken, men det kan ju fin­nas and­ra sätt än att kne­ga för att få fram myc­ket peng­ar snabbt.

Jäm­fört med årets två förs­ta svens­ka för­orts­skild­ring­ar på bio Mås­te gitt och Dröm vi­da­re är Den en­da vägen bra myc­ket dyst­ra­re. Där­e­mot in­te sär­skilt bra. Att jag ger en tvåa i be­tyg be­ror på spe­let mel­lan brö­der­na Cvet­ko­vic över­ty­gar, även om di­a­lo­gen in­te all­tid lå­ter klock­ren.

Bild: CAROLINA ROMARE

BRÖD­RADRA­MA. Da­ni­el ”Lil­le­man” Cvet­ko­vic i Den en­da vägen, som jäm­fört med årets två förs­ta svens­ka för­orts­skild­ring­ar på bio Mås­te gitt och Dröm vi­da­re, är bra myc­ket dyst­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.