Så in­spi­re­ras du på en som­mar­kurs

Vill du till Got­land el­ler Bo­hus­län i som­mar och har svårt att hit­ta bo­en­de? Bo­ka en vec­ka på en folk­hög­sko­la så in­går hel­pen­sion och val­fri kurs.

Hallands Nyheter - - Konsument -

UT­BILD­NING:

Es­te­ter dröm­mer om att få in­spi­ra­tion av den bo­hus­läns­ka gra­ni­ten, de hal­länds­ka sand­dy­ner­na el­ler slät­ter­na på Ös­ter­len och om­sät­ta det i en mål­ning, skulp­tur el­ler fo­to­gra­fi. El­ler är du kre­a­tiv med and­ra me­del? Vill du lä­ra dig att skri­va film­ma­nus, gju­ta i be­tong,

spe­la ett in­stru­ment, el­ler gå en tex­til­kurs är ut­bu­det stort i som­mar.

– I Da­lar­na och Gäv­le­borg lik­som Väst­ra Gö­ta­land finns det många kur­ser i må­le­ri, ke­ra­mik och skri­van­de. Det är bå­de stort på sko­lor­na och po­pu­lärt, sä­ger Wil­helm Blixt,

webb­kom­mu­ni­ka­tör på Folk­hög­sko­lor­nas in­for­ma­tions­tjänst.

På Bill­ströms­ka folk­hög­sko­lan på Tjörn un­der­vi­sar Owe Björ­klund i den förs­ta de­len på kur­sen ”hand­pap­per och fria stygn” och Li­sa Wi­re­hag i den and­ra. Ele­ver­na till­ver­kar pap­per och se­dan är det fritt fram för eget ska­pan­de med nål och tråd. Det kan bli bå­de konst och bruks­före­mål. Var­för ska man gå en som­mar­kurs?

– Av ny­fi­ken­het och för kre­a­ti­vi­te­tens och gläd­jens skull. Det är so­ci­alt att mö­ta män­ni­skor som syss­lar med sam­ma sak. Och för den go­da ma­ten som ser­ve­ras tre gång­er per dag, be­to­nar Owe Björ­klund.

Pap­pe­ret till­ver­kas av bo­mulls­el­ler lin­lump, av pap­pers­mas­sa från tall el­ler in­ner­bark från kou­zo, ett mull­bärs­träd som väx­er i Syd­osta­si­en.

I VÅTT OCH TORRT. Med Owe Björ­klund lär sig som­ma­re­le­ver­na gö­ra hand­gjort pap­per. Av gam­la jeans blir pap­pe­ret blått. När det är torrt är det dags för näs­ta steg med fria stygn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.