ARN: Bil­fö­re­ta­get ska fixa rost­ska­dor­na

Hallands Nyheter - - Konsument - JULLE LENNARTSON 031-62 41 40 julle.lennartson@gp.se

Strax ef­ter kö­pet upp­täck­te kun­den att bi­len var rostan­gri­pen på fle­ra stäl­len.

Man­nen hit­ta­de rost bå­de här och där på for­do­net: på skär­mar, vid hand­tag och på ett par av dör­rar­na. Han re­kla­me­ra­de till fö­re­ta­get och be­gär­de er­sätt­ning på näs­tan 22 000 kro­nor för att av­hjäl­pa rost­ska­dor­na.

Barkar­by Bil­cen­ter AB i Jär­fäl­la var in­te alls med på no­ter­na.

FÖ­RE­TA­GET ME­NA­DE ATT man ald­rig un­dan­hål­lit att bi­len va­rit ros­tig. ”Det är ett van­ligt fö­re­kom­man­de pro­blem att kun­den stir­rar sig blind på prislap­pen och ut­rust­ning­en. Kun­den har fått chans att tit­ta och prov­kö­ra bi­len. Det­ta ären­de an­ses in­te som en re­kla­ma­tion ut­an nå­got som kun­den för­sö­ker kom­ma un­dan med ef­tersom han själv mis­sat det­ta”, an­för­de fö­re­ta­get i sin in­la­ga till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den.

ARN slår fast att om­fatt­ning­en av de ak­tu­el­la rost­ska­dor­na av­vi­kit från vad kun­den haft fog att för­ut­sät­ta.

Bi­len ska där­för an­ses va­ra fel­ak­tig i köprätts­lig mening, och fö­re­ta­get re­kom­men­de­ras att kost­nads­fritt åt­gär­da rost­ska­dor­na på bi­len.

Arkivbild: PONTUS LUNDAHL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.