ARN: Bor­det ros­ta­de när det stod ut­om­hus

Hallands Nyheter - - Konsument - ANNA LILJENBERG 031-62 42 14 anna.liljenberg@gp.se

Kvin­nan köp­te ett bord som hon lät stå ute. Det ros­ta­de och flag­na­de. Hon vill ha ett nytt bord.

Bor­det av mär­ket Hay kos­ta­de 2 169 kro­nor på Kök & Rum i Alingsås AB.

På oli­ka hem­si­dor ha­de kvin­nan läst att bor­det be­skrevs som en ute­mö­bel. Hon lät det stå ute, men det ros­ta­de och fla­ga­de så ett år ef­ter in­kö­pet kla­ga­de hon hos bu­ti­ken. Kvin­nan vil­le i förs­ta hand ha ett nytt bord, i and­ra hand få peng­ar så att hon kun­de få det in­du­stri­om­lac­ke­rat.

Bu­ti­ken mot­sät­ter sig kra­vet och upp­ger till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN, att man ald­rig mark­nads­fört det som en ute­mö­bel.

Bor­det är ett soff­bord. Bu­ti­ken kan hel­ler in­te ta an­svar för hur and­ra väl­jer att mark­nads­fö­ra si­na pro­duk­ter.

ARN, GÅR PÅ bu­ti­kens lin­je. Utred­ning­en vi­sar att bu­ti­ken in­te har mark­nads­fört bor­det som en ute­mö­bel. Det är ing­et fel på bor­det ur kon­su­ment­köpla­gens mening. Kvin­nans krav av­slås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.