Fakta:

Ex­em­pel

Hallands Nyheter - - Vetenskap -

* En stor ho­tell­ked­ja vil­le mins­ka matsvin­net vid lunch­buffé­er­na. Mind­re tall­ri­kar och en upp­ma­ning att gå fler gång­er istäl­let för att läg­ga upp för myc­ket, mins­ka­de svin­net med 20 pro­cent.

* Ett danskt sjuk­hus vil­le öka be­sö­kar­nas an­vänd­ning av hand­sprit. Ge­nom att pla­ce­ra be­hål­lar­na så att de syn­tes bätt­re och för­se dem med en röd skylt vil­le man gö­ra dem syn­li­ga­re. Tex­ten löd ”Här an­vän­der vi hand­sprit för att skyd­da den du be­sö­ker”. An­vänd­ning­en steg från 3 pro­cent till 67 pro­cent.

* En nor­disk lunch­ked­ja änd­ra­de pla­ce­ring­en av maträt­ter på sal­lads­buffén och lyc­ka­des öka kon­sum­tio­nen av ve­ge­ta­risk mat med 23 pro­cent, sam­ti­digt som gäs­ter­na tog 18 pro­cent mind­re av köt­tet.

* I Kö­pen­hamn på­går just nu en kam­panj mot ned­skräp­ning, där kom­mu­nen har må­lat grö­na fot­steg på mar­ken för att vi­sa vägen till sta­dens sop­tun­nor. Ett ex­pe­ri­ment som ge­nom­för­des 2011 vi­sa­de att det går att mins­ka ned­skräp­ning­en med 46 pro­cent på det här vi­set.

KATHARINA PAOLI. Job­bar på or­ga­ni­sa­tio­nen A win win world i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.