Of­ta onö­digt drab­bas av ben­skör­het

Ben­skör­het är på rik­tigt ”en dold folk­sjuk­dom”. Men många av de 70 000 år­li­ga frak­tu­rer­na är helt onö­di­ga och ha­de kun­nat und­vi­kas med mer kun­skap och fö­re­byg­gan­de in­sat­ser.

Hallands Nyheter - - Mersmak - Le­na Ek­strand mer­smak@gp.se

Svens­ka kvin­nor rå­kar ut för flest frak­tu­rer i värl­den. Varan­nan svensk kvin­na och var fjär­de man kom­mer nå­gon gång i li­vet att bry­ta ett ben i krop­pen till följd av ben­skör­het.

Ing­en vet sä­kert var­för de är så många just i vårt land, ba­ra att ben­skör­het är en sjuk­dom som med­för stort mänsk­ligt li­dan­de och enor­ma kost­na­der för sam­häl­let. Och att många drab­bas i onö­dan. Ba­ra drygt 17 pro­cent av dem som fått en frak­tur till följd av ben­skör­het får rätt di­a­gnos och kor­rekt be­hand­ling in­om tolv må­na­der.

BEN­SKÖR­HET, EL­LER OSTEOPOROS som den me­di­cins­ka ter­men ly­der, in­ne­bär att ske­let­tet blir tun­na­re och sva­ga­re. Ben­mas­san ur­hol­kas så att ko­tor­na till slut blir per­fo­re­ra­de som en tvätt­svamp.

Sär­skilt stor risk lö­per kvin­nor som har pas­se­rat kli­mak­te­ri­et. Då mins­kar östro­gen­hal­ten som har en skyd­dan­de ef­fekt på ske­let­tet.

Det lu­ri­ga är att sjuk­do­men kom­mer smy­gan­de och in­te syns.

– Det är en så kal­lad tyst sjuk­dom. Ett tec­ken kan va­ra att man bli­vit kor­ta­re och till ex­em­pel in­te läng­re når övers­ta hyl­lan i köks­skå­pet. I värs­ta fall vi­sar sig in­te sjuk­do­men för­rän man får en frak­tur, sä­ger Ange­li­ca Jar­lert som är sjuk­skö­ters­ka vid os­te­o­po­ros­mot­tag­ning­en på Möln­dals sjuk­hus.

MINS­KAD LÄNGD KAN be­ro på en kot­kom­pres­sion, allt­så att ko­tor kol­lap­sar och in­te läng­re or­kar hål­la up­pe krop­pen. Kot­kom­pres­sio­ner är van­li­ga bland ben­skö­ra och kan in­träf­fa spon­tant, ut­an att man rå­kar ut för nå­got all­var­ligt fall. För den som har ett skört ske­lett kan till sy­nes ba­na­la sa­ker som att damm­su­ga el­ler lyf­ta ett barn­barn or­sa­ka en kot­kom­pres­sion. And­ra van­li­ga, så kal­la­de lå­ge­ner­gi­frak­tu­rer som of­ta drab­bar ben­skö­ra är brott på hand­led, över­arm och höft.

En­ligt Mattias Lo­rent­zon, som är över­läka­re och pro­fes­sor på Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set och en av lan­dets främs­ta ex­per­ter på osteoporos, har an­ta­let drab­ba­de ökat vä­sent­ligt de se­nas­te tret­tio åren. Det häng­er till stor del ihop med att vi blir allt äld­re.

40 pro­cent av svens­ka kvin­nor över 80 år tros i dag li­da av ben­skör­het – och om tju­go år be­räk­nas vi ha näs­tan dub­belt så många 80-åring­ar. Re­dan i dag är ben­skör­hets­re­la­te­ra­de frak­tu­rer det till­stånd som upp­tar näst flest vård­plat­ser ef­ter stro­ke.

OSTEOPOROS ÄR ge­ne­rellt en bå­de un­der­di­a­gnos­ti­se­rad och låg­pri­o­ri­te­rad sjuk­dom, me­nar Mattias Lo­rent­zon. Det be­ror in­te minst på att be­svä­ren främst drab­bar äld­re kvin­nor, som ju in­te är någ­ra star­ka lob­by­is­ter.

Än­då finns det ef­fek­tiv be­hand­ling som in­te kos­tar mul­tum. Ge­nom ta­blet­ter, in­fu­sio­ner el­ler in­jek­tio­ner lag­ras äm­nen in i ske­let­tet som in­te ba­ra för­hind­rar fort­satt ned­bryt­ning av ben­mas­sa ut­an även byg­ger upp den. Men det är vik­tigt för bå­de pa­ti­en­ter­na själ­va och vård­cen­tra­ler­na att lä­ra sig se teck­nen i tid.

– Ty­värr finns det in­te till­räck­lig kun­skap i pri­mär­vår­den. De har ju så många sjuk­do­mar att ta hand om, sä­ger sjuk­skö­ters­kan Ange­li­ca Jar­lert.

På se­na­re år har det dock bör­jat hän­da sa­ker. Med hjälp av ett en­kelt, in­ter­net­ba­se­rat test som kal­las FRAX be­döms ris­ken för om en pa­ti­ent ska bry­ta sig in­om tio år. Om den är 15 pro­cent el­ler hög­re kan det bli ak­tu­ellt för vård­cen­tra­len att skri­va en re­miss för ben­tät­hets­mät­ning.

Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen har dess­utom på fle­ra sjuk­hus in­fört frak­tur­ked­jor för ökad upp­täckt och be­hand­ling av ben­skör­het.

Vid kon­sta­te­rad osteoporos er­bjuds många pa­ti­en­ter i Stor­gö­te­borg att del­ta i os­te­o­po­ross­sko­lan i Möln­dal. Där får de träf­fa ett team med ar­bets­te­ra­peut och fy­si­o­te­ra­peut, sjuk­skö­ters­ka och lä­ka­re.

– Pa­ti­en­ter­na får lä­ra sig mer om kost och trä­ning, ba­lans, er­go­no­mi och me­di­cin. Men det hand­lar ock­så om in­di­vi­du­ell push­ning och tips i var­da­gen, att man in­te ska va­ra rädd för att be­las­ta ske­let­tet. Dess­utom lär sig del­ta­gar­na på os­te­o­po­ros­kur­ser­na myc­ket av varand­ra, sä­ger sjuk­skö­ters­kan Ange­li­ca Jar­lert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.