”Över­vä­ger mi­li­tär in­sats”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Pre­si­dent Do­nald Trump har in­for­me­rat med­lem­mar i kon­gres­sen om att han över­vä­ger mi­li­tär in­sats i Syrien, som svar på kem­va­pen­at­tac­ken i tis­dags. Det rap­por­te­rar ny­hetska­na­len CNN med hän­vis­ning till en in­satt käl­la.

En­ligt käl­lan ska pre­si­den­ten än­nu in­te ha be­stämt sig. Han sägs dis­ku­te­ra frå­gan med för­svars­mi­nis­ter Ja­mes Mat­tis.

CNN rap­por­te­rar ock­så att Pen­ta­gon se­dan ti­di­ga­re har lagt fram möj­lig­he­ter att slå till mot Sy­ri­ens kem­va­pen­ka­pa­ci­tet för re­ge­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.