För­säk­ring ska in­te ge för­tur

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■HÄL­SA. Ti­di­ga­re i vec­kan be­slu­ta­de re­ge­ring­en att pri­va­ta sjuk­vårds­för­säk­ring­ar ska för­måns­be­skat­tas, pre­cis som al­la and­ra för­må­ner. Nu går re­ge­ring­en vi­da­re och fö­re­slår att pa­ti­en­ter med pri­va­ta sjuk­vårds­för­säk­ring­ar in­te ska ges för­tur i den of­fent­ligt fi­nan­si­e­ra­de sjuk­vår­den.

– Man ska in­te kun­na kö­pa sig fö­re vård­kö­er­na, sä­ger sjuk­vårds­mi­nis­ter Gabri­el Wik­ström (S).

De se­nas­te tio åren har an­ta­let svens­kar med en privat sjuk­vårds­för­säk­ring vux­it, från cir­ka 100 000 till 648 000.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.