Li­te om: SCA

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Svens­ka Cel­lu­lo­sa Ak­tie­bo­la­get: SCA, Eu­ro­pas störs­ta pri­va­ta skogs­ä­ga­re är ett le­dan­de glo­balt hy­gi­en- och skogs­in­du­stri­fö­re­tag som till­ver­kar, mark­nads­för och säl­jer per­son­li­ga hy­gi­en­pro­duk­ter, mjuk­pap­per och skogs­in­du­stri­pro­duk­ter i drygt 100 län­der.

* Vik­ti­ga va­ru­mär­ken är TENA och Tork samt re­gi­o­na­la va­ru­mär­ken som ex­em­pel­vis Li­be­ro, Li­bres­se, Lo­tus, No­sot­ras, Sa­ba, Tem­po, Vin­da och Ze­wa.

* SCA har om­kring 46 000 med­ar­be­ta­re. Om­sätt­ning­en 2016 var cir­ka 117 mil­jar­der kro­nor (12,4 mil­jar­der eu­ro.

* I Fal­ken­bergs­fa­bri­ken till­ver­kas främst Li­be­ro barn­blö­jor och Tena in­kon­ti­nens­skydd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.