Byg­gen slu­kar sten

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Käl­la: SVE­RI­GES GEOLOGISKA UN­DER­SÖK­NING­AR

Tren­den un­der se­na­re år är att an­ta­let täk­ter blir mind­re, men att av­se­värt mer tas från var­je en­skild täkt. Be­ho­vet styrs myc­ket av bygg­kon­junk­tu­ren. * Den se­nas­te kom­plet­ta helårs­sta­tisti­ken (2015) vi­sa­de på svens­ka le­ve­ran­ser av to­talt 84 mil­jo­ner ton bal­last, det vill sä­ga grus, sand, mo­rän och kros­sat berg, en ök­ning med 7 mil­jo­ner ton på ett år. * Ut­veck­ling­en har ock­så gått mot mind­re ut­tag ur gruså­sar, av na­tur­hän­syn, och i stäl­let för­sörjs mark­na­den till 80 pro­cent av kros­sat berg från berg­täk­ter. An­ta­let svens­ka täk­ter är cir­ka 1 300.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.