Var ska vi se­ni­o­rer bo i Var­berg och Fal­ken­berg?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PEN­SIO­NÄ­RER. Vi svens­kar le­ver allt läng­re och vi se­ni­o­rer blir en allt stör­re grupp – un­ge­fär var fem­te per­son i Sve­ri­ge är 65 år och äld­re. Den­na ut­veck­ling kom­mer att för­stär­kas de när­mas­te åren, men sam­ti­digt sak­nas bra bo­stä­der som vi kan åld­ras i – det kom­mer att be­hö­vas 350 000 fler bo­stä­der för äld­re de när­mas­te 15 åren.

Ett bra och till­gäng­ligt bo­en­de är sär­skilt vik­tigt på äld­re dar, ett så­dant bi­drar till livs­kva­li­tet, häl­sa och trygghet. För det om­vän­da, ett otill­gäng­ligt bo­en­de, le­der till stör­re om­sorgs­be­hov samt risk för iso­le­ring, de­pres­sion och all­var­li­ga fall­ska­dor. Till­gäng­li­ga bo­stä­der är allt­så bra för kom­mu­nen då kost­na­der­na för vård och om­sorg kan hål­las ne­re, istäl­let för att ske­na när vi äld­re nu blir allt fler.

Än­då sak­nas det i Var­berg och Fal­ken­berg till­räck­ligt med bo­stä­der som pas­sar äld­re. Var­för är det så och vad be­hö­ver gö­ras?

• Det be­hö­ver byg­gas fler bra och oli­ka ty­per av bo­stä­der till rim­li­ga priser som vi se­ni­o­rer kan flyt­ta till. Det stat­li­ga in­ve­ste­rings­stö­det för b la trygg­hets­bo­stä­der mås­te hö­jas och ut­vid­gas

• Rea­vinst­skat­ten mås­te sän­kas, i dag blir det dy­ra­re att flyt­ta till en ny bo­stad än att bo kvar i det otill­gäng­li­ga hu­set.

• Pen­sio­ner och bo­stads­tillägg mås­te för­stär­kas så att vi kan ha råd med en till­gäng­lig bo­stad.

• In­för ett stat­ligt in­ve­ste­rings­stöd för hiss­in­stal­la­tion för fler­bo­stads­hus som sak­nar hiss

• Kom­mu­nen kan ta fram en bo­stads­plan för oss se­ni­o­rer: vad finns i dag och vad sak­nas, vad pla­ne­ras och var, har det gjort sen till­gäng­lig­hets­in­ven­te­ring, har­ma n frå­gat oss se­ni­o­rer hur vi vill bo?

I Var­berg bor i dag mer än 14 200 och i Fal­ken­berg mer än 10 300 per­so­ner 65 år och äld­re, om ba­ra någ­ra år är vi än­nu fler. Vi vill bo bra och hjäl­per gär­na till i kom­mu­nens ar­be­te med fler äldre­bo­stä­der. Fler till­gäng­li­ga bo­stä­der för oss se­ni­o­rer är en winwin-si­tu­a­tion för oss själ­va och för kom­mu­nen.

Kurt Se­ve­hem

di­strikts­ord­fö­ran­de SPF Se­ni­o­rer­na Hal­land

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.