Mar­ta kan ha gjort sin sista match

Hallands Nyheter - - Sporten - DA­NI­EL KIHLSTRÖM/TT

Ro­sen­gårds bra­si­li­ans­ka an­falls­stjär­na Mar­ta är på väg till Or­lan­do Pri­de. Af­fä­ren lär in­te bli bil­lig. – Hon har kon­trakt året ut, sä­ger sport­che­fen Therese Sjögran.

Det har ryk­tats en tid om att Mar­ta – ut­sedd till värl­dens bäs­ta spe­la­re fem gång­er (2006–2010) – ska läm­na Ro­sen­gård för spel med Or­lan­do Pri­de i den ame­ri­kans­ka proffsli­gan. Un­der da­mall­svens­kans upp­takts­träff i Mal­mö bekräftade Ro­sen­gård att Or­lan­do ställt en of­fi­ci­ell för­frå­gan till Mal­mö­klub­ben.

Se­na­re på kväl­len gick Or­lan­do ut på sin hem­si­da och med­de­la­de att Mar­ta var klar för klub­ben och att hon skri­vit på för två år.

Nå­got Ro­sen­gård in­te kan be­kräf­ta.

– Jag för­står in­te hur de kan sä­ga klart. Så länge vi in­te har fått peng­ar från dem, kan vi in­te skri­va på någ­ra pap­per. Och än så länge kan vi in­te se någ­ra peng­ar, sä­ger Ro­sen­gårds sport­chef Therese Sjögran till Syd­svens­kan.

– Jag själv har in­te pra­tat med Or­lan­do än­nu. Vi får se var det ham­nar nå­gon­stans. Vi får se li­te vad Mar­ta vill och var vi står i frå­gan, sä­ger Sjögran.

Mar­ta har kon­trakt året ut och kom­mer så­le­des in­te att gå gra­tis från Ro­sen­gård.

– Det är det vi kom­mer att tryc­ka på, sä­ger Sjögran om kom­man­de för­hand­ling­ar.

Sam­ti­digt vill in­te klub­ben stå i vägen för Mar­ta om hon vill läm­na för USA. En­ligt Sports Il­lust­ra­ted ska 31-åring­en ha er­bju­dits ett kon­trakt på två år med op­tion för en tred­je sä­song.

– Mar­ta har gjort väl­digt myc­ket för oss och be­ty­der myc­ket för klub­ben och he­la Sve­ri­ge egent­li­gen. Om det blir av blir det sä­kert en bra ”de­al”.

Sam­ti­digt fram­hål­ler Sjögran att det in­te skul­le va­ra op­ti­malt att för­lo­ra en spe­la­re kort in­nan sä­song­en bör­jar. Da­mall­svens­kan drar igång un­der påsk­hel­gen.

– Vår sä­song bör­jar snart och det är en spe­la­re som vi har haft väl­digt länge, och som in­går i vårt lag­byg­ge, sä­ger Sjögran.

Ny­li­gen vär­va­de dock Ro­sen­gård den tys­ka an­falls­stjär­nan An­ja Mit­tag, som spe­la­de för klub­ben 2012–som­ma­ren 2015. Kon­trak­tet med Mit­tag är en­dast fram till som­ma­ren, men Sjögran har för­hopp­ning­ar om att för­länga med tys­kan.

Bild: ALEX NICODIM

SISTA MAT­CHEN. Cl-mö­tet med Bar­ce­lo­na kan ha va­rit det sista för Mar­ta i Ro­sen­gårds trö­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.