Jill John­son tän­ker sik­ta högt till hös­ten

Jill John­son ny­per sig i ar­men. Och är li­te rädd. Att få sät­ta upp en spek­ta­ku­lär Las Vegas-dof­tan­de show är en dröm som slår in.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - HAN­NA TORNBRANT 031-62 48 27 han­na.tornbrant@gp.se

Det blir en fö­re­ställ­ning fylld av stor­he­ter när Jill John­son drar in på The Theatre i Got­hia To­wers till hös­ten. Bar­b­ra Strei­sand, She­e­na Eas­ton, Cyn­di Lau­per, Dol­ly Par­ton, Ja­mes Brown, Frank Si­nat­ra, Bru­ce Spring­s­teen, Burt Bacha­rach, Beyon­cé – och fle­ra and­ra som bil­dar den ame­ri­kans­ka låt­skat­ten, iko­ner som be­rört mil­jo­ner med sin mu­sik, som ock­så be­tytt myc­ket för Jill John­son – al­la ska de hyl­las i sho­wen som nu pla­ne­ras för fullt.

VI SES HÖGT upp med ho­tel­lets stor­slag­na ut­sikt över sta­den, all­de­les nä­ra ser man Ron­do där Jill höll sin krogshow för någ­ra år se­dan. Ibland sneg­la­de hon över ga­tan mot The Theatre, just då var Joe La­be­ro på plats.

Sho­wen That’s Li­fe blir stör­re och mer på­kostad än allt hon gjort ti­di­ga­re; 22 mu­si­ker med en stor­bands­del och ett komp­band, och dess­utom cir­kusar­tis­ter. In­te und­ra på att Jill John­son ser glad ut, för da­gen i röd kap­pa och t-shirt med tryc­ket Girl po­wer. Idén om en show i det sto­ra for­ma­tet slog rot i hen­ne re­dan för någ­ra år se­dan ef­ter hyll­nings­plat­tan till pap­pa, Songs for dad­dy, där hon job­ba­de med stor­band och swing­lå­tar från den ame­ri­kans­ka sång­bo­kens guld­år.

– Den här idén bör­ja­de kitt­la i mig. Jag har fått gö­ra så myc­ket, har hål­lit på med country i snart 20 år nu och jag har fått gö­ra allt jag drömt om . Då kom­mer den här gre­jen. Jag ha­de kom­mit kon­takt med två fan­tas­tis­ka show­ma­ka­re, Pa­trik Krall och Mi­kael Gor­don Sol­fors i sam­band med krogsho­wen på Ron­do, så ef­ter det gick jag till Mic­ke och sa till honom att jag skul­le vil­le gö­ra nå­got spek­ta­ku­lärt ex­tra allt.

För ett år se­dan fick idéer­na mer struk­tur. I dag har det växt till en fö­re­ställ­ning som Jill John­son ”knappt vå­gat dröm­ma om”.

– Jag kän­ner mig öd­mjuk över att få va­ra hu­vud­per­so­nen i den här sho­wen. Det­ta är nå­got jag drömt om se­dan jag var li­ten, sä­ger hon.

Och det är med skräck­blan­dad för­tjus­ning hon ser he­la den sto­ra ap­pa­rat fram­för sig, som hon nu står mitt i:

– Men, man är som bäst när man är li­te rädd. Jag är 43 år nu och att få den ut­ma­ning­en ef­ter att ha job­bat så länge, det är bra, då väx­lar man upp och söt­man blir stor, och gläd­jen.

Än är det långt kvar till sho­wens pre­miär i no­vem­ber. In­nan dess hin­ner Jill John­son med en som­martur­né med sitt band, ett gäng som fi­rar tio år till­sam­mans i år. För sho­wens del är det ock­så myc­ket som fort­fa­ran­de ska sät­tas på plats; ma­nus, ko­re­o­gra­fi, scen­klä­der, ar­range­mang. En re­sa till Las Vegas för att häm­ta in­spi­ra­tion är ock­så in­pla­ne­rad .

– Just nu har vi ett sta­digt ske­lett, grund­ste­nar­na. Jag vill hit­ta ett vär­digt sätt att be­rät­ta histo­ri­en om de här ikonerna, som bott­nar i min egen kärlek till mu­si­ken.

Sho­wen har fått ti­teln That’s Li­fe ef­ter Frank Si­nat­ras låt från 1966.

– Den sång­en sä­ger så myc­ket. Li­vet är skört och sam­ti­digt så häf­tigt.

DET SE­NAS­TE ÅRET har va­rit fullt av star­ka per­son­li­ga er­fa­ren­he­ter, i och med skils­mäs­san från ma­ken Håkan Wer­ner, men ock­så tuf­fa upp­le­vel­ser på det pro­fes­sio­nel­la pla­net. Att bör­ja in­spel­ning­ar­na av Så myc­ket bättre ba­ra da­gar ef­ter att Fred­die Wad­ling gått bort, präg­la­de he­la in­spel­ning­en.

– Det var så sorg­ligt att Fred­die dog. Men det gjor­de oss and­ra sam­man­svet­sa­de. Det fanns ing­en plats för egon, ba­ra plats för vär­me.

Ett sätt att re­flek­te­ra över er­fa­ren­he­ter­na är för­stås att skri­va mu­sik. Så det gör hon nu, men det är in­te klart vart ma­te­ri­a­let ska ta vägen.

– Det finns myc­ket att om­fam­na och re­flek­te­ra över, det har va­rit ett tufft år. Jag får se hur ma­te­ri­a­let lan­dar.

Bild: OLIVER LINDKVIST

PÅ TOP­PEN AV VÄRL­DEN? Ja, Jill John­son står i al­la fall på top­pen av Got­hia To­wers och högt upp i sin kar­riär. Till hös­ten blir det pre­miär av Las Vegas-dof­tan­de sho­wen That’s Li­fe, 23 vå­ning­ar ner i sam­ma hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.