Lin­de­berg vill byg­ga till i Brunns­par­ken

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Lin­de­berg Fas­tig­he­ter vill byg­ga till hu­sen i Brunns­par­ken med ett glas­par­ti.

Lin­de­bergs Fas­tig­he­ter äger det rö­da hu­set i Brunns­par­ken, där Tu­rist­by­rån och Bur­ger and Chill lig­ger. Gö­ran Lin­de­berg vill byg­ga till sitt hus och de­lar av hu­set bred­vid med ett glas­par­ti.

Gö­ran Lin­de­berg be­rät­tar att han pra­tat med stads­bygg­nads­kon­to­ret om sin idé fle­ra gång­er och även ta­git upp sa­ken i di­a­lo­gen om tor­get, kyr­kan och Brunns­par­ken, men att re­spon­sen från kom­mu­nen va­rit sval.

– Det här är ett yt­terst en­kelt för­slag. Jag vill gö­ra en nätt till­bygg­nad med myc­ket glas, sä­ger Gö­ran Lin­de­berg.

SKISSEN SOM HAN läm­nat in till stads­bygg­nads­kon­to­ret ska ses som en idéskiss. Det är in­te så Gö­ran Lin­de­berg vill att byg­get ska se ut när det blir klart – om det får byg­gas vill sä­ga. Ett så­dant här byg­ge krä­ver tro­ligt­vis en de­talj­pla­neänd­ring.

MAG­NUS PALMQVIST SOM dri­ver re­stau­rang Grap­pa tyc­ker att en så­dan här till­bygg­nad skul­le va­ra en vinst för he­la in­nersta­den.

– Tan­ken är att det­ta ska fun­ge­ra som vår ute­ser­ve­ring på som­ma­ren och att man ska kun­na få den käns­lan även på vin­tern.

Lun­dquist­ska hu­set, där Grap­pa lig­ger, är byggt i slu­tet av 1760-ta­let och ägs av Gra­nelund 1769 eko­no­misk för­e­ning.

– Det här är en idé. Vi vet in­te alls var det lan­dar. Det be­ror på hur kom­mu­nen stäl­ler sig till det, sä­ger Per-ove Car­nelind från för­e­ning­ens sty­rel­se.

Kom­mu­nen har ny­li­gen ta­git fram en plan för hur Brunns­par­ken ska gö­ras om. Den in­ne­hål­ler ny be­lägg­ning och nya träd och plan­te­ring­ar, men in­te någ­ra nya hus.

”Det här är ett yt­terst en­kelt för­slag. Jag vill gö­ra en nätt till­bygg­nad med myc­ket glas”

Bild: SKISS GÖ­RAN LIN­DE­BERG

IDÉ. Lin­de­berg Fas­tig­he­ter vill byg­ga till i Brunns­par­ken. Skissen är in­te att be­trak­ta som ett fär­digt för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.