Ca­mil­la Läck­bergs ”Häx­an” är hen­nes ti­on­de i ra­den.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - MA­RIA NÄSLUND kul­tur@hn.se

BOKRECENSION

CA­MIL­LA LÄCKBERG Häx­an (Fo­rum)

Det blir en mörk histo­ria på fle­ra vis: våld­sam­ma­re än man kun­de ana och där barn och unga drab­bas värst.

Den ti­on­de boken i den po­pu­lä­ra Fjäll­bac­ka­se­ri­en om för­fat­ta­ren Eri­ca Falck och hen­nes po­lis­ma­ke Pa­trik Hed­ström är en te­gel­sten på över 600 si­dor. Man får allt­så många ord för peng­ar­na; det är ben som ska sväng­as över säng­kan­ter, rus­sin som ska ploc­kas ur ka­kan och käns­lor som ska speglas i and­ras blic­kar – Läck­bergs språk krä­ver sitt tå­la­mod.

MEN DET ÄR ock­så fle­ra histo­ri­er som be­rät­tas pa­ral­lellt i tre tids­plan och där­med en fas­lig mas­sa män­ni­skor att hål­la re­da på. (Så många att för­fat­ta­ren fak­tiskt själv blan­dar ihop nam­nen vid ett till­fäl­le.)

En fy­ra­å­rig flic­ka för­svin­ner från en gård ut­an­för Fjäll­bac­ka och det vi­sar sig att sam­ma sak hän­de tret­tio år ti­di­ga­re, på just den­na plats. Po­li­sen letar in­ten­sivt ef­ter flic­kan, och för­stås ef­ter sam­band mel­lan de bå­da fal­len, sam­ti­digt som lä­sa­ren för­flyt­tas mel­lan nu­tid och åt­ti­o­tal – och där­e­mel­lan till 1600-ta­lets Bo­hus­län och en häx­jakt på en ung mam­ma.

DET ÄR MED and­ra ord en hel del trå­dar att hål­la re­da på, vil­ket får ”Häx­an” att spre­ta or­dent­ligt på si­na håll trots att för­fat­ta­ren är nog så pe­da­go­gisk och re­do­vi­san­de i sitt be­rät­tan­de.

Att lå­ta var­dags­syss­lor, re­la­tio­ner och fa­mil­je­liv ta or­dent­lig plats i histo­ri­en är Läck­bergs sig­num och nå­got hen­nes lä­sa­re för­vän­tar sig vid det här la­get. Dec­ka­r­intri­gen föl­jer ock­så sin mall, även om vänd­ning­en mot slu­tet över­ras­kar med sin bru­ta­li­tet.

Det blir en mörk histo­ria på fle­ra vis; våld­sam­ma­re än man kun­de ana och där barn och unga drab­bas värst.

DE FLES­TA PER­SO­NER för­blir plat­ta i Läck­bergs värld, men hon lyc­kas bra med det unga och ut­sat­ta pa­ret Jes­sie och Sam. De­ras möd­rar har en cen­tral roll i boken, men stan­nar än­då vid bi­fi­gu­rer bred­vid si­na tra­si­ga ton­års­barn.

Jes­si­es de­spe­ra­ta läng­tan ef­ter att bli ac­cep­te­rad och all­ra helst om­tyckt gör ont på rik­tigt, lik­som Sams vet­skap om att den han bryr sig om kom­mer att bli ut­nytt­jad än en gång. Mör­ker över sam­häl­let i all­män­het och Fjäll­bac­ka i syn­ner­het.

Bild: OLA FOLKESSON

LANSERING. I fre­dags släpp­te Ca­mil­la Läckberg sin nya bok med en sig­ne­ring på Gekås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.