Dero­me kö­per upp fö­re­tag

Hallands Nyheter - - Si­dan 1 - FRED­RIK LAR­S­SON 010-471 53 67 fred­rik.lar­s­son@hn.se

Dero­me fort­sät­ter att kö­pa på sig bygg­han­dels­an­lägg­ning­ar. Nu har bo­la­get för­vär­vat Byg­ga som har tolv an­lägg­ning­ar i söd­ra Sve­ri­ge. ”Vi ser en stor po­ten­ti­al för vår verk­sam­het att växa i Skå­ne­re­gi­o­nen”.

”Bygg­han­deln är li­te trix­ig på så sätt att den mår som bäst när re­no­ve­ring och till­bygg­nad står i ze­nit”

JO­HAN WIN­ROTH vd Dero­me Bygg­va­ror och Trä­tek­nik

Dero­me Bygg­va­ror kö­per bygg­han­dels­ked­jan Byg­ga med tolv an­lägg­ning­ar i Skå­ne, Ble­kinge och Små­land. Upp­kö­pet in­ne­bär att Dero­me går från 23 till 35 bygg­han­dels­an­lägg­ning­ar.

För­vär­vet är det störs­ta nå­gon­sin för Dero­me Bygg­va­ror. Byg­gas verk­sam­het om­sät­ter cir­ka 450 mil­jo­ner kro­nor och har om­kring 100 an­ställ­da.

– Vi ser en stor po­ten­ti­al för vår verk­sam­het att växa i Skå­ne­re­gi­o­nen, sä­ger Jo­han Win­roth, vd för Dero­me Bygg­va­ror & Trä­tek­nik.

Han sä­ger att ste­get in på den skåns­ka och syd­svens­ka bygg­mark­na­den är ett na­tur­ligt steg för Dero­me.

– Det är nä­ra vår re­dan be­fint­li­ga bygg­han­dels­verk­sam­het, vil­ket gör att vi kan vin­na många sy­ner­gi­er, bå­de or­ga­ni­sa­to­riskt och med lo­gisti­ken.

2015 FÖR­VÄR­VA­DES TRÄ­MI­NU­TEN med nio an­lägg­ning­ar i Bo­hus­län.

Om ök­nings­tak­ten hål­ler i sig har Dero­me snart flest bygg­han­dels­an­lägg­ning­ar i Sve­ri­ge. Bei­jer är störst med cir­ka 65 an­lägg­ning­ar.

– Att bli störst är in­te det vik­ti­gas­te för oss. Men vi har nått den kri­tis­ka vo­ly­men där vi även är at­trak­ti­va för stör­re kun­der och le­ve­ran­tö­rer, sä­ger Jo­han Win­roth, för att i näs­ta an­de­tag be­stäl­la en ost­bur­ga­re i ett ga­tukök.

– Vi är ute på tur­né och träf­far just nu al­la nya kol­le­gor på an­lägg­ning­ar­na.

– Det känns jät­te­bra och fö­re­tagskul­tu­ren på Byg­ga ver­kar lik den på Dero­me. Vi får ett varmt mot­ta­gan­de, sä­ger Jo­han Win­roth.

DET RÅ­DER JUST nu go­da mark­nads­för­hål­lan­den in­om den svens­ka bygg­bran­schen. Dero­me Bygg­va­ror & Trä­tek­nik räk­nar i år med en om­sätt­ning på mel­lan 2,5 och 3 mil­jar­der kro­nor.

– Bygg­han­deln är li­te trix­ig på så sätt att den mår som bäst när re­no­ve­ring och till­bygg­nad står i ze­nit. Rot-si­dan kanske har nått sin topp. Ny­pro­duk­tio­nen till­fal­ler in­te in­täk­ter till bygg­han­deln på sam­ma vis.

BYG­GA STAR­TA­DES AV Ulf Malm­gren och ha­de från bör­jan en­dast an­lägg­ning­en Sös­da­la Trä.

– Jag är mån om att sam­ma an­da ska rå­da i fö­re­ta­get framö­ver. Där­för känns det helt rätt att just Dero­me, som är ett fa­mil­je­fö­re­tag­med”snab­ba­föt­ter”och­sto­ra re­sur­ser, tar över och kan fort­sät­ta att ut­veck­la fö­re­ta­get, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Hur myc­ket Dero­me får be­ta­la för att kö­pa Byg­ga är ing­et som bo­la­get vill gå ut med.

Bild: PRESS­BILD

VÄX­ER. Jo­han Win­roth är vd för Dero­me Bygg­va­ror & Trä­tek­nik, som är det störs­ta af­färs­om­rå­det i Dero­me­grup­pen. Nu blir det än­nu stör­re när Byg­gas 12 an­lägg­ning­ar köps upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.