Stress ska­dar pa­ti­en­ter

PATIENTSÄKERHET. Re­ge­ring­en en­vi­sas med att för­ha­la åt­gär­der ge­nom ut­red­ning­ar. Än­då är det up­pen­bart att per­so­nal­brist bi­drar till miss­tag.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 12/4. Ett fel­be­hand­lat späd­barn, en vanställd hand, en kvin­na som blir för­la­mad ef­ter rygg­be­döv­ning – någ­ra ex­em­pel på det vård­mis­sar som ska­pat ru­bri­ker i Hal­lands Ny­he­ter un­der det se­nas­te året. En bit­ter på­min­nel­se om att den vård som he­lar och räd­dar män­ni­skor ibland i stäl­let ska­dar och dö­dar. Ty­värr sker det se­na­re in­te säl­lan ef­ter ba­na­la miss­tag.

”SJUKVÅRD IN­NE­BÄR ALL­TID ris­ker” för­kla­ra­de en che­flä­ka­re i tis­da­gens HN och för­sök­te sät­ta vårdska­dor­na ”i ett sam­man­hang”. Det­ta ge­nom att be­skri­va all den avan­ce­ra­de vård som be­drivs med hög­tek­no­lo­gisk ut­rust­ning. Att den me­di­cins­ka kom­pe­ten­sen ut­veck­lats enormt gör dock en del av vård­mis­sar­na än­nu mer be­kläm­man­de.

MÄN­NI­SKOR DÖR NÄM­LI­GEN i svensk sjukvård på grund av att lä­ka­re glöm­mer att tvät­ta hän­der­na. Män­ni­skor får all­var­li­ga vårdska­dor på grund av att ba­sa­la hy­gi­enru­ti­ner in­te följs – vil­ket gör att livs­far­li­ga bak­te­ri­er sprids. Det­ta dyst­ra fak­tum har va­rit fö­re­mål för allt från fö­re­läs­ning­ar på me­di­cins­ka rikstäm­mor till di­ver­se ut­red­ning­ar.

I RE­GI­O­NENS PLAN för att hal­ve­ra vårdska­dor­na till 2018 står ock­så ”öka följ­sam­he­ten till hy­gi­enru­ti­ner”. Att det­ta skall be­hö­va på­min­nas om i plan ef­ter plan väc­ker frå­ge­tec­ken kring per­so­na­lens in­lär­nings­kur­vor. Pro­blem med att till­läm­pa hy­gi­enru­ti­ner är dock ut­brett över lan­det. Följakt­li­gen är de vårdre­la­te­ra­de in­fek­tio­ner­na ock­så den all­ra van­li­gas­te vård­ska­dan.

EN FAKTOR SOM kan på­ver­ka för­må­gan att föl­ja ba­sa­la ru­ti­ner är stress. Att stress le­der till fel­be­hand­ling­ar och and­ra miss­tag har hän­del­se­a­na­ly­ser på Hal­lands sjuk­hus ock­så vi­sat. Brist på vård­plat­ser i för­hål­lan­de till pa­ti­ent­flö­det och brist på per­so­nal med rätt kom­pe­tens är and­ra risk­fak­to­rer, vil­ket In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (IVO) på­pe­ka­de i sin till­syns­rap­port för 2016.

När barn­sjuk­vår­den cent­ra­li­se­ra­des till Hal­lands sjuk­hus i Halm­stad upp­stod kom­pe­tens­för­lus­ter. Det in­ne­bar kva­li­tets­för­säm­ring­ar vad gäl­ler mot­ta­gan­det av akut­vårdsö­kan­de barn i nor­ra Hal­land. Stu­di­er har vi­sat att bris­tan­de er­fa­ren­he­ter i vård av barn och okun­skap kring hur barn be­ter sig vid oli­ka sjuk­doms­till­stånd är en risk­fak­tor.

I VÅ­RAS BE­SLÖT re­ge­ring­en att lå­ta So­ci­al­sty­rel­sen ut­re­da om bris­ter i kom­pe­tens­för­sörj­ning och be­man­ning på­ver­kar ris­ken för vårdska­dor. Det­ta be­sked ir­ri­te­ra­de ett an­tal sjuk­hus­lä­ka­re.

– Hur många pa­ti­en­ter skall be­hö­va dö in­nan den ut­red­ning­en är klar frå­ga­de en kri­tisk med­lem i sjuk­hus­lä­kar­för­e­ning­en, i tid­ning­en Sjuk­hus­lä­ka­ren.

Kri­ti­ken är be­fo­gad. Var­för slö­sa tid på att ut­re­da nå­got när sva­ret re­dan stir­rar an­sva­rig mi­nis­ter i ögo­nen? Per­so­nal- och re­surs­bris­ten i vår­den or­sa­kar vårdska­dor. I det lä­get bör re­ge­ring­en in­te för­ha­la med ut­red­ning­ar ut­an ge be­sked om hur den vill åt­gär­da pro­ble­met.

Bild: AN­DERS BRITTS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.