Vat­ten­brist i Hal­land en vink om fram­ti­den

Hallands Nyheter - - Ledare - MATHIAS GRIMPE Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

För­ra årets vat­ten­brist in­te ba­ra upp­re­par sig, ut­an för­vär­ras yt­ter­li­ga­re. I Fal­ken­berg är grund­vat­ten­ni­vå­er­na oro­väc­kan­de lå­ga och i Halm­stad och La­holm in­förs nu be­vatt­nings­för­bud. Upp­ma­ning­ar­na om lägre vat­ten­för­bruk­ning på­min­ner oss om be­ho­vet av att vi sna­rast an­pas­sar oss till kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Vi har än­nu in­te sett al­la följ­der av des­sa för­änd­ring­ar, vil­ket de se­nas­te forsk­nings­re­sul­ta­ten från ex­em­pel­vis Na­tio­nellt kun­skapscen­ter för kli­ma­tan­pass­ning ger oss en på­min­nel­se om.

SVE­RI­GES GEOLOGISKA UN­DER­SÖK­NING, SGU, be­döm­ning från för­ra året om grund­vat­ten­ni­vå­er­na blir nu re­a­li­tet. SGU:S grund­vat­tenkar­ta vi­sar fort­fa­ran­de på vat­ten­brist i ma­ga­si­nen. Ris­ken finns att de pro­blem som re­dan gett sig till­kän­na i lan­dets syd­öst­ra de­lar blir ett fram­ti­da sce­na­rio för and­ra de­lar av Sve­ri­ge.

Det räc­ker att tän­ka på Got­lands enor­ma ut­ma­ning­ar för­ra året för att vi ska bli påmin­da om na­tu­rens på­ver­kan på oss. Vi står al­la i be­ro­en­de­si­tu­a­tion till na­tu­ren. Utar­mar vi den, är det vi själ­va som får li­da av kon­se­kven­ser­na. Det är där­för det är så oer­hört vik­tigt och av­gö­ran­de vil­ken mil­jö-, och kli­mat­po­li­tik som förs.

ATT SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA NU kän­ner sig öp­pet miss­nöj­da med nu­va­ran­de po­li­tis­ka si­tu­a­tio­nen är up­pen­bart ef­ter att S-po­li­ti­ker­na Jyt­te Gu­te­land, Åsa Odin Ek­man och Sul­tan Kay­han ta­git upp kra­ven på en för­änd­rad kli­mat­po­li­tisk lin­je på SVT Opi­ni­on (7/4). Up­pen­bar­li­gen är där­för även fru­stra­tio­nen stor med MP:S han­te­ring av det­ta om­rå­de. Det är för­stå­e­ligt. Och det är in­te ba­ra S som ta­git upp och ifrå­ga­satt po­li­ti­ken. Även Cen­ter­par­ti­et har med rät­ta gjort så un­der den se­nas­te ti­den. Där­för är det ock­så ett bra ini­ti­a­tiv S-de­bat­tö­rer­na kom­mer med. För kli­mat­för­änd­ring­ar­na kom­mer vi in­te se he­la vid­den av för­rän om cir­ka 50-100 år. Det har där­för bli­vit dags att in­se att da­gens pro­blem en­bart är att lik­na vid ett föns­ter vi än­nu ba­ra glän­tat en li­ten aning på.

Årets bris­ter är oro­väc­kan­de ti­di­ga jäm­fört med för­ra årets. Be­red­skap finns att kun­na bör­ja ta från in­fil­tre­rat vat­ten från sjö­ar. Bo­en­de i ut­sat­ta kom­mu­ner upp­ma­nas nu att in­te tvät­ta bi­lar i onö­dan, fyl­la poo­ler el­ler be­vatt­na träd­går­dar. Det­ta på­ver­kar dock än­nu in­te lant­bruk ef­tersom des­sa främst an­vän­der yt­vat­ten. Men gäl­lan­de hus­hål­lens för­bruk­ning mås­te vi bör­ja tän­ka om. Ge­nom­snitts­för­bruk­ning­en lig­ger på 160 li­ter vat­ten per per­son och dygn. He­la 30 li­ter av des­sa an­vänds till to­a­lettspol­ning­ar. Är det­ta för­svar­bart även i fram­ti­den?

SETT UR ETT glo­balt per­spek­tiv kan vi bör­ja fö­re­stäl­la oss fram­ti­dens kon­flik­ter. Att in­ne­ha re­ser­ver med dricks­vat­ten kom­mer in­ne­bä­ra hård­va­lu­ta. Det är där­för in­te pe­ak oil vi ska oroa oss för – sna­ra­re pe­ak wa­ter. Det vill sä­ga den tid­punkt när vat­ten­för­sörj­ning in­te läng­re kan tryg­gas av en­skil­da sta­ter. Kla­rar Sve­ri­ge den ut­ma­ning­en?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.