PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* När det gäl­ler vinst i väl­fär­den an­ser Mag­da­le­na An­ders­son att det finns vis­sa skill­na­der mel­lan om­rå­de­na sko­la, vård och om­sorg. Hon sä­ger att det finns ”en lång tra­di­tion” av pri­vatprak­ti­se­ran­de lä­ka­re och sjuk­gym­nas­ter.

Da­gens In­du­stri (opol)

* Det rå­der inga som helst tvi­vel om att An­ders­son är so­ci­al­de­mo­krat i hjär­ta och själ. […] Men nu mås­te ock­så hon ock­så lyc­kas med att ge­nom­fö­ra re­for­mer som verk­li­gen märks och känns i var­da­gen.

Väs­ter­bot­tens Folk­blad (S)

* Som hel­het be­hö­ver vå­ra myn­dig­he­ter, la­gar och reg­ler sam­ver­ka bätt­re och mer för att mot­ver­ka skugg­sam­häl­len, de mil­jö­er där ing­en vet hur du le­ver el­ler vem du är, göm­stäl­len där la­gen ¬var­ken kan se män­ni­skor el­ler peng­ar i rö­rel­se.

Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

* Vi bör be­käm­pa ter­ro­ris­men och sam­ti­digt för­sö­ka und­vi­ka att sty­ras av en ic­ke fak­ta­ba­se­rad räds­la. Ett varmt hjär­ta och ett kallt hu­vud ger oss för­ut­sätt­ning­ar att ej för­vär­ra ska­dan av det fruk­tans­vär­da terror­då­det.

Läns­tid­ning­en Sö­der­täl­je (C)

* Vil­ken typ av gär­nings­man Aki­lov är åter­står att få slut­ligt svar på. In­nan vi vet bör de tvär­säk­ra ut­ta­lan­den om det gått att und­vi­ka terror­då­det vän­ta.

Ös­tersunds-pos­ten (C)

* Verk­stäl­lig­he­ten är knap­past ett po­li­tiskt an­svar, och Ste­fan Löfven var ock­så ”fru­stre­rad” över att det in­te skett. För­hopp­nings­vis slår Åkes­sons för­sök att ta po­li­tis­ka po­äng att slå till­ba­ka mot ho­nom.

Skåns­ka Dag­bla­det (C)

* Den som vill va­ra ”hård” mot ter­ro­ris­ter, mås­te ock­så slå vakt om rätts­sta­tens prin­ci­per, även när det blå­ser mot­vind.

Ne­ri­kes Al­le­han­da (lib)

* Po­li­sen har i upp­drag att verk­stäl­la ut­vis­ning­ar av 18 000 per­so­ner som ne­kats asyl. Av des­sa har 12 500 gått un­der jord. Det räc­ker där­för in­te att stats¬mi­nis­tern ut­tryc­ker sin fru­stra­tion. Så länge po­li­sens upp­drag in­te följs av mer re­sur­ser och fler po­li­ser kom­mer ut­vis­ning­ar­na ald­rig att verk­stäl­las.

Norr­bot­tens-ku­ri­ren (M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.