Var in­te rädd – jag är ba­ra mus­lim!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PO­LI­TIK. Jag blir så upp­rörd över ter­ro­rist­at­tac­ker­na som hän­der i Eu­ro­pa och även jag blir miss­tänkt och det skräm­mer mig. Di­rekt ef­ter nå­gon at­tack vi­sar me­di­ers bil­der för­do­mar rik­ta­de mot islam el­ler mus­li­mer. Då blir mus­li­mer­na miss­tän­ka. Det­ta le­der till att män­ni­skor und­vi­ker mus­li­mer och blir räd­da. Det är “isla­mo­fo­bi”! me­nar jag. I al­la fall an­ser jag att ter­ro­ris­ter­na som ut­för at­tac­ker hör in­te till islam, och de hör in­te till mänsk­lig­he­ten hel­ler. Nu krävs att män­ni­skor som de­lar sam­häl­let pra­tar, re­spek­te­rar och ac­cep­te­rar varand­ra.

FÖRST OCH FRÄMST, kom­mer jag, lik­som de and­ra mus­li­mer­na som bor i Sve­ri­ge, hit på grund av kri­get. Jag läm­na­de mitt jobb och mitt hus för att jag vill le­va i trygg­het. När jag kom hit, tog jag med mig min kul­tur. Den kul­tu­ren är rik och full av mo­ral. Kul­tu­ren lär mig att häls­nings­fras är “Al Sa­lam alay­kom”. Den fra­sen be­ty­der “frid över er”. Dess­utom lär ko­ra­nen mig att om man dö­dar en män­ni­ska dö­dar man al­la män­ni­skor.

För det and­ra är jag van­lig män­ni­ska, även om jag ald­rig äter gris. Ma­jo­ri­te­ten av mus­li­mer dric­ker in­te al­ko­hol och mas­sor av mus­lims­ka kvin­nor bär slö­jor. Jag har na­tur­ligt­vis käns­lor, am­bi­tio­ner och hopp. Jag vill ut­bil­da mig, job­ba, käm­pa pre­cis som and­ra jag vill få ett vär­digt liv och jag vill bli en del av sam­häl­let.

är jag li­ka oro­lig, som and­ra män­ni­skor­na som bor här i Sve­ri­ge, för ra­sism, dis­kri­mi­ne­ring och hat­brott i det här­li­ga lan­det. Jag har re­dan li­dit i mitt hem­land och jag vill in­te att nå­gon mer ska li­da.

EF­TERSOM SVE­RI­GE HAR en he­te­ro­gen be­folk­ning bör vi som de­lar sam­häl­let pra­ta med varand­ra in­te pra­ta om and­ra. Ef­tersom ra­sism byg­ger på okun­skap i sam­häl­let, be­hö­ver vi nog ve­ta om and­ra, re­spek­te­ra och ac­cep­te­ra varand­ra. Sve­ri­ge för­tjä­nar att bli ett ho­mo­gent sam­häl­le som ar­be­tar för att Sve­ri­ge kan bli en verk­lig fö­re­bild för and­ra län­der. Skräm­man­de av isla­mo­fo­bi

Bild: CARINAJOHANSEN,/TT

ISLA­MO­FO­BI. Skri­ben­ten som är mus­limsk kvin­na är rädd för att bli för­knip­pad med ter­rorat­tan­ta­tet i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.