Fem frå­gor till...

Hallands Nyheter - - Varberg - Hör An­na Elwing ku­la på MA­RIA HJULSTRÖM ma­ria.hjulstrom@hn.se Mer på web­ben! hn.se

...An­na Elwing, sång­ers­ka och yo­ga­lä­ra­re som hål­ler en kurs i kul­ning. Kur­sen hålls i maj i Dagsås.

* Vad är kul­ning? – Det är ett sät­ta att ro­pa och en sång­tek­nik i ett väl­digt högt röst­lä­ge. Det är ljud och me­lo­dis­ka sling­or. Kul­ning an­vän­des för att kal­la sam­man bo­skap och har an­vänts se­dan me­del­ti­den, kans­ke än­nu läng­re till­ba­ka. Kul­ning fanns i mel­lers­ta Sve­ri­ge, som Da­lar­na och Värm­land. – Kul­ning var även ett kom­mu­ni­ka­tions­sy­stem vall­kul­lar emel­lan. Man kun­de ku­la att “nu är det mor­gon” el­ler “nu är det dags att gå upp och fö­sa ut dju­ren”. Det hand­la­de även om över­lev­nad, som att man kun­de var­na för var­gen.

* Vem ku­la­de? – De som job­ba­de på fä­bo­den. Man för­de upp dju­ren till ber­gen och fä­bo­dar­na för att spa­ra på be­tet kring bo­stä­der­na om som­rar­na.

* Hur ku­lar man? – Man an­vän­der krop­pens stöd­mus­ku­la­tur, mag­stö­det, på ett kraft­fullt sätt och så pla­ce­rar man klang­en på ett ex­tremt stäl­le, långt fram i mun­nen.

* Vad kom­mer ni att gö­ra på kur­sen i Dagsås? – Vi kom­mer att ha en del yo­ga ef­tersom bå­de jag och Jo­a­kim (Scha­ko­nat El­fqvist) är yo­ga­lä­ra­re. Man an­vän­der myc­ket and­nings­tek­nik i yo­ga som är an­vänd­bart för kul­ning. Den stöt­tar krop­pen så att den or­kar. Man ska in­te ba­ra skri­ka ut kul­ning. – Det blir även li­te läng­re pass med röst­trä­ning och kul­ning. Vi ska tes­ta på kul­ning i verk­lig­he­ten ock­så. Vi ska ut till Hi­ak­lit­ten och pro­va på.

* Kan al­la lä­ra sig att ku­la? – Ja. Många tror att det in­te är nå­got för män men al­la kan. Det som av­gör om man ska lä­ra sig är hur hän­gi­ven man är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.